Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


Budismus ve Vlčnově

26. ledna 2011 v 20:30 |  Pepin tlačí
Když ATA dovolí, její výraz z verandy naprosto vystihuje zdejší "náboženství". V búdách to prostě žije a nejen během slavného zpívání. Kdo by také nechtěl disponovat intimním místečkem, tak trochu mimo civilizaci, kde může zahradničit, vítat staré známé a nebo prostě jen relaxovat. Přiznám se, že jsem taky "postižen" tímto náboženstvím. Po peripetiích se sháněním vhodného pozemku (nechápu, jak se tak úspěšně vykupují pozemky pro golfové hřiště, a to jsem nabízel podstatně víc než pětku za metr)  nastaly ovšem ještě větší peripetie: chtěl jsem postavit búdu - a to zcela legálně.


Pepin
Předně je třeba říci, že díly ve vlčnovských vinohradech pod Oborou (např. Stará hora, Bočky, Kojiny) dosud nejsou součástí platného územního plánu obce Vlčnov. Na stránkách Ústavu územního rozvoje je poslední platná registrace z data 3. 1. 2008. Návrh nového územního plánu z května 2009 už s těmito pozemky počítá, ale o jeho schválení zatím nic nevím. Pravda, evropské dotace jsme dostali na jeho zhotovení, ne na jeho schválení ). Nicméně, já osobně jsem musel vycházet z toho, že chci stavět "búdu" mimo platný územní plán obce Vlčnov. Ale ouha, novela stavebního zákona možná zjednodušuje stavební řízení v zastavěném území, ovšem mimo územní plány si moc neškrtnete. Kromě zpracování patnáctistránkové projektové dokumentace na tu dřevěnicu 4x4 metry od inženýra s kulatým razítkem za fešné peníze, vyjádření od kdekoho (jen mrtví majitelé sousedních pozemků se mi k tomu nemohli vyjádřit - a že nepřepsaných nemovitostí a nevypořádaných dědictví ve Vlčnově najdete!), jsem se musel smířit s tím, že zákon zde neumožňuje postavit nic "lepšího", než zemědělskou stavbu v maximálních rozměrech 5x5x5 metrů, nepodsklepenou, bez obytných místností a zdroje vytápění. No budiž, víc jsem ani nepožadoval. Na druhé straně vinohradů zatím vyrostly dvě "vinárny" vedle sebe, zcela jistě nepodsklepené a bez obytných místností (samozřejmě jen proto, že stojí na zastavěné ploše, která byla pravděpodobně územním rozhodnutím vyňata z půdního fondu ještě před novelizací zákona). Mě se to nepodařilo. Šestnáct metrů čtverečních pod dřevěnicí mám dočasně vyňato ze ZPF na dobu padesát let. Ať se dědici potom starají...

Teď se pojďme podívat z balkónu do zahrady. Například když se vykloní starosta a přehlédne Bočky, zaregistruje k lesíku zhruba osm pěkných domečků, ke kterým je navíc přivedena elektřina na skutečně stylových sloupech.  Ať hledám, jak hledám, zastavěné plochy jsem našel zanesené v katastru jen dvě a rozvodnou síť NN v územním plánu už vůbec ne. Čo bolo, to bolo - terazky už s tím bude konečně pořádek. Kdo by chtěl mít za barákem "bordel"? Bočky jsou totiž v návrhu plánu označeny jako P65 - plocha přírodní, jejíž nepřípustné využití jsou mimo jiné i objekty rekreace.
 


Komentáře

1 IF IF | 26. ledna 2011 v 21:16 | Reagovat

Jó příteli , hold ,tady už je to takové.
Někdo tu může co chce a ostatním zbývá ,že musí to co ani nechtějí.

Ale rada tu už byla - přidej se k většině.

A potom si tu budem dělat co chcem ,ale z té většiny zas jen někteří :)

2 ATA ATA | 26. ledna 2011 v 21:36 | Reagovat

Kulhavé rčení:
"Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi." Mnohdy se však stane Jovovi, že je míň, jak v plotě kůl, a za Jova je považován vůl!

3 Joskon Joskon | 26. ledna 2011 v 21:52 | Reagovat

Tož toto je velice ožehavé téma. Je lepší asi dělat, že žádné černé búdy či chaty neexistují.

4 Kuba Kuba | 26. ledna 2011 v 22:17 | Reagovat

Tož já sem tadyk nigde žádné černé búdy ani černé chaty neviďél.Dycky byly nabílené a korytáři sa tam chodili zeznamovat z folklorní tradycú až do poblutí.Tož co tadyk Joskone zas plkotáš?

5 mapy.cz mapy.cz | 27. ledna 2011 v 7:16 | Reagovat

http://www.mapy.cz/#mm=TtTcFP@sa=s@st=s@ssq=vl%C4%8Dnov@sss=1@ssp=120478828_123612876_150101100_149974732@x=140424352@y=132257984@z=17

6 Josef Josef | 27. ledna 2011 v 8:28 | Reagovat

Pepine, ke stavbě do 20 m2 zastavěné plochy, 1 nadzeního a 1 podzemního podlaží není třeba stavební povolení. Podléhá pouze ohlášení stavby, ale pokud zajdeš na OÚ tak ti určitě hospodářský pracovník DM podá patřičné informace. Je to v oboru profík a proto de na toto místo dostal. A pokud narážíš na obecní chlastací bůdu tak ta je potřebná k utužování politických vztahů (nebo k pronájmu pro opíjení mladictvích). Co se týká vináren a sklepů Zemka tak na toho se nevztahuje nic, někdo mu zase leze do prdele a kdyby to bylo nutné tak mu prodá i půl Vlčnova a bude ho chválit do nebe. Proč asi z lásky k němu?

7 Vinohradník Vinohradník | 27. ledna 2011 v 8:42 | Reagovat

Hodně se mluví a píše o územním plánu. Získali jsme na ně dotace, ale nikde se nemluví o tom kdo měl možnost se k němu vyjádři (možná jenom rojko a zastánci golfového hřiště)proč ještě není schválen a kdy se tak stane. Podle doslechu není schválen a ani tak brzy nebude, a to proto že jsou problémy ze strany investora golfového hřiště. Podle mého názoru byla změna úz.plánu nutná jenom a hlavně kvúli aktivitám kolem Zemka. Na občana se moc nepamatovalo, na nás obec sere, hlavě že se bude hrát někdy golf v kroji památkové území.

8 pepin pepin | 27. ledna 2011 v 8:53 | Reagovat

[6]: Ano Josefe, mluvíte o provádění staveb v tzv. zastavěném území. Tam bych mohl chalupu 150 m2 s třímetrovým sklepem a dvěma patry pouze ohlásit stavebnímu úřadu. Mimo územní plán můžete cokoli postavit pouze změnou územního plánu, nebo územním rozhodutím - není to tak jednoduché. Já jsem musel podat žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Na obci byl tehdy jiný "profík", takže jsem se nabifloval stavební zákon a vyhlášku o úpravě územního řízení ;-)

9 pepin-budista pepin-budista | 27. ledna 2011 v 9:33 | Reagovat

Omlouvám se za následující dlouhý příspěvěk, ale kdybyste do toho někdo chtěl jít, tak přikládám výňatek z dokumentace k žádosti, který jsem si opravdu sepisoval sám (a když to dnes čtu, tak se musím smát):

...
Stavba bude provedena bez nároků na energie, bez nároků na teplo a užitkovou vodu, splaškové vody nevzniknou žádné. Stavba nemá žádné požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení ani na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. Předpokládaný termín zahájení výstavby je duben 2009, lhůta výstavby je odhadována na tři dny.

Geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku nijak neovlivňují provedení stavby. Výstavbou nebudou dotčena chráněná území ani ochranná pásma. Stavba nebude umístěna v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Během stavby nevzniknou žádné požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů. Stavba nevyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu. Dočasné odnětí půdy ze ZPF v celkové výměře odnímané plochy 16m2 bylo odsouhlaseno na 50 let. Stavební práce vzhledem ke své minimální složitosti nevyžadují žádné zvláštní koordinace výstavby, přeložky inženýrských sítí, napojení na zdroje vody a energií či odvodnění pozemku. Stavba je navržena nepodsklepená, zemní práce budou omezeny na zpevnění a vyrovnání podloží pod patkami a nařízenou skrývku ornice v tloušťce 20 cm.

Potřeba stavebního řeziva se odhaduje na 1,5 m3. S materiálem se bude manipulovat pouze ručně, na staveniště bude dopraven vozidlem typu pick-up dvěma vykládkami. Veškerý stavební odpad bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Dřevěný odpad bude využit jako otop. Stavba nevyžaduje přijetí žádných zvláštních opatření k ochraně ovzduší a ochraně proti hluku. Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude zabezpečena trvalou přítomností stavebníka.

Ve stavbě nebudou skladovány hořlavé kapaliny ani plyny. Odstupová vzdálenost od ostatních staveb přesahuje 10 m. Jako zdroj požární vody bude využit sud s dešťovou vodou pod svodem. Požární technika má přístup ke stavbě přes okolní pozemky, především komunikaci parc. č. 2524. Stavba nemá žádné zvláštní nároky na bezpečnost provozu při jejím užívání.

Stavba není určena pro užívání osobami pohybově a zrakově postižených.

Stavba nemá negativní účinky na zdraví osob a životní prostředí a nevyžaduje žádné návrhy ochranných či bezpečnostních pásem.

Povodeň se vzhledem k absenci blízkého vodního zdroje, vyšší nadmořské výšce než je okolí a svažitosti pozemku nepředpokládá. Stavba nebude pravděpodobně ohrožena ani sesuvem půdy, neboť se v okolí nenachází žádná strž a podloží je zpevněno kořeny starých ovocných stromů. Poddolování stavby nepřichází v úvahu, neboť v návrhu budoucího územního plánu obce Vlčnov je tato oblast vyhrazena pro rekreaci, nikoli pro těžbu. Seizmicita v oblasti je minimální, lokalita není zařazena do vyjmenovaných seizmických oblastí. Stavba neobsahuje pobytové místnosti, tudíž ochrana proti účinkům radonu z podloží bude omezena na občasné vyvětrání místnosti. Žádná zvláštní ochrana proti okolnímu hluku se nevyžaduje. Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2002 Sb. Na stavbu se nevztahují žádné požadavky zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.
...

10 Josef Josef | 27. ledna 2011 v 10:50 | Reagovat

Pepine jednak není pravda že můžeš postavit chalupu 150 m2 jen na ohlášku. Stavba na ohlášku je limitována určitými požadavky ale to teď nebudu rozvádět. Nechápu v čem spočívá tvůj problém ae zřejmě ve špatné specifikaci prováděné stavby. Pokud se jedná o drobnou stavbu podobného typu (zahradní domek nebo sklad na nářadí)nemusí být tento pozemek v územním plánu pro bydlení. Stačí proto pouze ohlášení drobné stavby na stavebním úřadě a nemusíš ani čekat na jejich vyjádření. Svoji povinnost jsi splnil tím že jsi informoval stavební úřad o provedené drobné stavbě.

11 pepin pepin | 27. ledna 2011 v 11:44 | Reagovat

§ 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

(1) K provedení jednoduchých staveb uvedených v odstavci 2 písm. a) až d), ... které jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, ...postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu...

(2) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují
a) stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
...

Nechci s Vámi polemizovat, ale půl roku jsem chodil na stavební odbor do UB zjišťovat, jak se věci mají. Pokud není stavební záměr v zastavitelné ploše, nebo zastavěném území (což vymezuje územní plán obce), není možno žádat ani o zjednodušené územní řízení.

12 Josef Josef | 27. ledna 2011 v 14:39 | Reagovat

Naše diskuze je asi zbytečná. Jednoduše jsi měl nahlásit provedení jednoduché stavby na stav.úřad a neuvádět že bude sloužit k rekreaci nebo bydlení.

13 ATA ATA | 27. ledna 2011 v 16:10 | Reagovat

[7]: K danému  tématu jsem se pokusila ve jménu šíření  větší informovanosti  naším rádiem obstarat  i něco konkrétnějšího od "profi" z UB. Do případného  vysvětlování  čehokoliv  z  textu se nepustím, neboť tento okruh nepatří po odborné stránce mezi  „to moje“. Pro hrubou orientaci dle mého  by toto mohlo být dostačující.
Skutečně se v současné době projednává nový územní plán Vlčnova (tedy ne změna - ale nový).
K veřejnému projednávání, na kterém by mohl kdokoliv uplatnit připomínku k ÚP, ještě nedošlo. Proběhlo zatím projednání návrhu ÚP s dotčenými orgány.
Zakládá se na pravdě, že návrh "Plochy pro golf" toto projednání zkomplikoval, KÚ ZK si vyžádal doplnění odůvodnění (což bylo projektantem realizováno) a  nyní se očekává vydání stanoviska (lhůta asi do poloviny února). Po uplynutí lhůty bude návrh předložený k posouzení nadřízenému orgánu - KÚ ZK, na základě připomínek pak projektant upraví návrh ÚP a teprve poté bude vypsáno to zmíněné veřejné projednání ÚP.
O pořízení nového ÚP rozhodlo Zastupitelstvo obce Vlčnov, dá se předpokládat, že na základě skutečnosti, že  současný ÚP sídelního útvaru Vlčnov přestane dle ust. § 188a stavebního zákona od 01.01.2016 platit a pokud by do té doby nebyl nový ÚP, stavební úřad by mimo zastavěné území nepovolil nově téměř žádnou stavbu.
Takže, všichni občané se budou moci k návrhu nového ÚP vyjádřit formou připomínky nebo námitky (vlastníci pozemků dotčených veřejně prospěšnou stavbou atd..) nejpozději při veřejném projednání návrhu ÚP. Oznámení o veřejném projednání návrhu ÚP bude v dostatečném předstihu zveřejněno na úřední desce ve Vlčnově, Uh.  Brodě i na netu - toliko jazyk úřední.

14 ATA ATA | 27. ledna 2011 v 17:07 | Reagovat

Dnešní akční pánové,
měla jsem představu, že vám tu vaši tahanici odsoudcuji. A protože stavebním zákonem (jak já s oblibou říkám) nejsem profesionálně políbená, tak jsem obtěžovala s vašimi diskuzními příspěvky včetně základního článku pro mne  odborníka sídlícího případně i na dotčeném útvaru. Chtěla jsem vědět: „Kdo z těch dvou kecá (víc) a kdo je King?“ No, to jsem si moc nepomohla!  Po lavině rozpitvávajících otázek (které jsem nedokázala zodpovědně zodpovědět) a probírání různých možných variat řešení (které jsem si nezapamatovala)  zřejmě dle mého názoru  z pouze základních informací zde uvedených nemůže být vyvozeno jednoznačné stanovisko.
...tak  jsem slyšela – každý z nich trochu ujíždí a vyjadřuje se nepřesně (možná to bylo řečeno i hůře), každý má svým způsobem pravdu (...ale ...),  to bychom museli jít do hloubky problému (na což nemáme na těchto stránkách potřebné  „ vybavení“) - tak jediné, co s určitostí po tom všem můžu potvrdit k výše uvedenému  je, že pepin nahodil „super“ téma a přesně se trefil do toho, co je „na nasrání a  pohádání“ (já ho tak nerada chválím..., ale co dělat?!).

15 samm samm | 27. ledna 2011 v 21:01 | Reagovat

Pepine jak je vidět máš to co do teorie zmáknuté,ale jednno Ti ušlo.Měl si se informovat na ,které straně vinohradů se líp staví.

16 pepin pepin | 27. ledna 2011 v 21:11 | Reagovat

[15]: ;-)))
To byla taky poslední "búda", kterou jsem postavil v souladu se zákonem ;-) Víte samme (a ono to i z té mé dokumentace muselo být i na stavebním odboru UB jasné), trošku jsem chtěl upozornit na absurditu zákona. Chápu, že mimo platný územní plán je třeba velmi přísně regulovat, co se kde postaví. Kdybych počkal na schválení golfového hřiště, mohl bych stavět na ohlášku. Čert ví, co tam vlastně bude. Za dva roky končí přechodné období regulující nákup českomoravských pozemků občany jiné národnosti, takže po zbudování "spojky" na brodsko-hradšťskou výpadovku to vidím na letní sídla skopčáků a belgičanů ;-)

17 pepin pepin | 27. ledna 2011 v 21:56 | Reagovat

[14]: Děkuji ATě za potvrzení klíčových proměnných pro ostatní potenciální stavebníky a také za "soudcovství" vyplněné taktem. Jinak to na tomto blogu vlastně ani neumí a to velmi oceňuji.

18 samm samm | 27. ledna 2011 v 22:05 | Reagovat

Pepine docela se mi chce s tebou souhlasit,že s tím golfový hřištěm je to na pováženou.Tyto změny
umožňují naši mocní či /nemocní/,ale schopni čehokoliv. Jak se říká: „To Vás Pán Bůch trestá,že
se nemodlíte“. Aneb co jsme si tam nasadili to tam máme. Nejen u nás. Hlavně když se rozeberou dotace. Dneska golf , s výkupem pozemků za hubičku a po čase jak si na obci přes naše blízké změní územní plán.Bedeme všichni překvapení. Tak jak  to bylo v tom vtipu. Kdo je lepší kouzelník
,nebo celník. Celník říká: „Vidíš tam to auto s naftů, jedno razítko je to hrášek“

19 Josef Josef | 28. ledna 2011 v 7:57 | Reagovat

ATO pokud toto téma není tfvoje silná stánka tak nechtěj soudcovat a nerozhoduj kdo je King. Já si za svým stanoviskem stojím, protože to moje silná stránka je.

20 Kerel Kerel | 28. ledna 2011 v 8:02 | Reagovat

Přemýšlím nad tím proč vyvíjejí naši zastupitelé takové aktivity v souvislosti s golfovým hřištěm. Hraje snad někdo z nich golf, nebo chce prodat svůj vinohrad, nebo je v představenstvu v některé Zemkové firmě? Napadá Vás ještě něco jiného?

21 Kuba Kuba | 28. ledna 2011 v 12:37 | Reagovat

Tož pepine dyž sa tadyk furt tak natřásáš s tú svojú búdú,tož bys nás aj mohl pozvat na baňu,né?Šak děcka že bysme zašli?Enem mlátíš hubú a na kamoše z tadyma sereš!

22 pepin pepin | 28. ledna 2011 v 13:03 | Reagovat

[21]: Příští sobota, 5. února, nultý ročník koštu vlastních slivovic při příležitosti dvouletého výročí vzniku KTM. Podmínky účasti: BYOB (bring your own bottle). Sraz hned po ránu na Knotkově búdě (200 metrů jihozápadně od mojí). Pro blbečky s GPS: 49°1'11.056"N, 17°34'45.068"E
.
Řeklo sa sice bez bab, ale někdo musí nalévat a vařit kolena v kotli. Takže s sebou vem i ATU, ať je nás víc ;-)) Pozvánka platí i pro bratry Koníčky.

23 Dotaz Dotaz | 28. ledna 2011 v 13:30 | Reagovat

Koníčků je ve Vlčnově stádo, které mustangy teda zveš? Která šťástná bude mít ted den doma klid?

24 pepin pepin | 28. ledna 2011 v 13:40 | Reagovat

[23]: A nemáš to jedno? Ale je to podnětná poznámka. Přijďte tedy všichni, kteří chcete svým šťastným v ten den dopřát doma klid ;-)
Abych nezapomněl: hudební nástroje s sebou! Doufám, že Lihor Mackůj (to není překlep v křestním jménu) dorazí s trubkou. Srny se pak vrací do vinohradů až v srpnu, takže bývá bohatá nepoškozená úroda.

25 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 28. ledna 2011 v 14:21 | Reagovat

[22]: To zas bude v álejích nablito.

26 pepin pepin | 28. ledna 2011 v 14:43 | Reagovat

My budisti zastáváme názor, že nejúčinnější jarní detoxikace organismu nastane po jeho intoxikaci. Jen je třeba u mísy včas odhadnout, kterým směrem to vyteče. Každý doktor navíc potvrdí, že etylalkohol je jediný "protijed" při otravě metylalkoholem, kterým bývá lihovina při pokoutném pálení často zatížena ;-)

27 medúza medúza | 28. ledna 2011 v 14:48 | Reagovat

Hlavně že si ty ožralé držky umíte zdůvodnit!

28 pepin pepin | 28. ledna 2011 v 14:52 | Reagovat

[27]: Je to sice o něco složitější než zdůvodňovat střízlivou držku, ale my se z toho vyspíme ;-)

29 medúza medúza | 28. ledna 2011 v 14:57 | Reagovat

Jo,v sobotu chlastat,celou neděli se pak válet, ničeho se celý víkend nechytne a ženské budou zase na všechno samy.

30 Donald Donald | 28. ledna 2011 v 17:22 | Reagovat

[20]:Mě by zase docela zajímalo, jaký to bude mět záhul na životní prostředí. Myslím, čím tam budou udržovat terén, vždyť ten všechen sajrajt bude prosakovat do podloží. Určitě jsou na to posudky a určitě příznivé.

31 Jaký sajrajt? Jaký sajrajt? | 28. ledna 2011 v 19:31 | Reagovat

Jaký sajrajt . ty zvratky?

32 Donald Donald | 28. ledna 2011 v 20:16 | Reagovat

[31]: Přehlédls odvolačku na bod 20.

33 pepin pepin | 28. ledna 2011 v 21:40 | Reagovat

[20]: Kerle, to je hodně dobrá otázka. Mě spousta jiných věcí napadá, ale takovou svobodu slova nemáme ani na tomto rádiu ;-)

34 pepin pepin | 28. ledna 2011 v 21:50 | Reagovat

[30]: Slezte z toho lustru, Donalde.
Pokud tam jednou skutečně bude golfové hřiště (a podle domény http://www.golf-vlcnov.cz to myslí vážně - stránky se sice připravují už dva roky, ale kdo měl vědět, že se to tak rychle nevykoupí - nákupčí-agitátor asi zapomněl, jak to dopadle v dávné minulosti, a proto Visteon "Autopal" stojí v Hluku), pak jsou údajně ošetřeny i takové prkotiny, jako vynětí jamek ze zemědělského půdního fondu ;-)

35 ATA ATA | 29. ledna 2011 v 10:41 | Reagovat

[19]: Josefe... a moje silná stránka je zase v tom, že specifikuji odborná stanoviska jen tehdy, když jsem obeznámena se všemi rozhodnými skutečnostmi, nikoliv jen od stolu a za přítomnosti pouhého formulování ustanovení předmětného zákona. V tom bude mezi námi (mimo jiného) velký rozdíl. Nemám problém v přiznání, že v něčem zas tak moc nejedu - ale obsah tvých výrazových prostředků jsem neposuzovala já, ale jak jsem uvedla, někdo, kdo ví naprosto přesně, která bije. Pokud jsem dialog na dané téma dobře pochopila, tak závazně usuzovat jen z toho, co bylo uvedeno bez prostudování konkrétní projektové dokumentace a spol. nelze. S požadavky stavebního úřadu mám letité zkušenosti (nikdy bych si žadateli o majetkoprávní vypořádání v rámci stavby netroufla říct, co že to vlastně z hlediska státní správy budou chtít... Někdy je to velmi překvapivé!). Jestli jsem psala o nějakém „soudcování“, je mně líto, žes to pochopil (že by strnule úředně?) tak nějak na fest a ne jako odlehčení z těch přítomných důležitostí – a protože to pepin pochopil přesně tak, jak jsem to myslela, tak jej ( ikdyž píšeš, že to nemám dělat) – tímto prohlašuji za Kinga!!!...a úřední zdůvodnění: „Protože jsem se tak rozhodla“ - a proti tomuto rozhodnutí není možné podat odvolání!

36 Joskon Joskon | 29. ledna 2011 v 10:45 | Reagovat

Na této adrese je územní plán. Kdo má starší počítač a programy jako já, tak toho moc neotevře.  
http://visualcad.cz/UP/vlcnov/list.html

37 Josef Josef | 29. ledna 2011 v 20:13 | Reagovat

ATO možná jsem to špatně pochopil ale podle toho jak píšeš se pasuješ do role Kinga ty. Neomylná a jediná chytrá a ty tvé dlouholeté zkušenosti ve státní zprávě. Moc se chvástáš a to někdy škodí. Nepřipadáš si jako ti o kterých se tady píšeš?

38 čtenář čtenář | 30. ledna 2011 v 9:51 | Reagovat

Od včerejška čekám na odezvu.Přoč ATA ještě neodpověděla.Čekal jsem okamžitý výbuch a nic.

39 Josef Josef | 30. ledna 2011 v 14:16 | Reagovat

Možná pochopila že trochu přestřelila, já jsem ji ale nechtěl nijak urazit.

40 fanoušek fanoušek | 30. ledna 2011 v 15:09 | Reagovat

ATA není nasrávací,tá ustojí každý útok!

41 Donald Donald | 30. ledna 2011 v 16:22 | Reagovat

[37]: Kdybys mě přiřadil k tomu, co máme ve vedení, tak by mě to taky nasralo. Nebo chceš říct že ATA má stejnou  úroveň jako Mošťková a Kašpaříková? Tak tos přestřelil spíš ty.

42 Josef Josef | 30. ledna 2011 v 17:57 | Reagovat

Říká se že šamochvála smrdí. A když se někdo pasuje do role budoucí starostky tak to je přestřelení.

43 Kuba Kuba | 30. ledna 2011 v 18:32 | Reagovat

[42]: Tož mě tadyk majú za blba,ale za takový hec od teba cos fčíl napsáls  už sme  tadyk blbci dvá kamošu.Šak to bylo fšekco  dycky z prdele ty hňupe,tož to si tadyk jediný co to nepoznál.Na tú tvoju mozkovú makačku si idu dat štamprlu!

44 znalec znalec | 30. ledna 2011 v 19:00 | Reagovat

[42]: Kolik máš promile?Není možné,abys toto napsal za střízliva.Kuba má pravdu,všichni vzali s nadsázkou jak to bylo napsané.Pokud si pamatuju,tak byli tam Pešli co mají být místostarosti,pak další ve funkcích.Normální se bavili,ale jak vidět  blbci zůstali v šoku.

45 pepin pepin | 30. ledna 2011 v 19:19 | Reagovat

[43]: Kubo, to už jsme tady minimálně tři. Já totiž chci vidět na kandidátce Rádia Ulambátar ATU, abych jí ten hlas ke starostování mohl zaškrtnout. Vzpomeň na ostravské rádio Helax. Překročili dokonce pětiprocentní hranici do parlamentu, ale protože to byla od počátku recese, vzdali se mandátu. Tobě připadá Rádio Ulambátar jako recese? Minimálně na úrovni toho Monty Pythonova cirkusu na obci!

46 medúza medúza | 30. ledna 2011 v 19:21 | Reagovat

Josefe ty jsi ale debil! Tebe bych nechala vykastrovat, aby nehrozilo nebezpečí,že po tobě budou mít děcka IQ do 60. Jestli máš v kuly, tak jdi chrápat a zbytečně se neztrapňuj!

47 ATA ATA | 30. ledna 2011 v 20:19 | Reagovat

Ale no tak páááááááánovéééééééé! Vedle je nahozené takové krásné téma, o čem že to vlastně sníte, a já dostala navíc  úkol zpracovat, o čem sní ženy. Tam jsem se jen tak zasnila... – a už je z toho skluz!
Tak Josefe,  vypereme to z jedné vody už načisto! Jestli ty si stojíš na svém, tak já teprve! Musíš uznat, že proti tobě jsem v nevýhodě – ty střílíš do konkrétna, to já nemohu, anonyme! Ale i tak, ač velmi nerada, dovolím si  tě poopravit.
Dle mého názoru jsem nikdy ve státní „zprávě“ nebyla (jak uvádíš), protože ztěží by státňáci o mně psali nějakou zprávu. JÓÓÓ, nemyslíš snad náhodou  státní „správu“- hmm, ale ani to jsi netrefil přesně . S odkazem na výše uvedené, majetkoprávní vypořádání probíhá na úseku samosprávy ( a to je „to moje“). Původně jsem si myslela, že pracuješ na nějakém stavebním úřadě  (když to máš tak v paži, tedy jak říkáš)  - ale to se mně nezdá. To bys základy zařazení (včetně gramatiky)  takto nepatlal,  snad víš, jaký je v tom  nechutný  rozdíl!!!!!! Velmi kladně hodnotím tvé  vyjádření   o  „mé  neomylnosti a chytrosti“  – jenže pepin mně Kinga zpět nedá, takže stejně  utřu (...a ono to zas tak pravda není, „mamča“ mě minule nachytala  na hrubce). Ale s tím chvástáním – to jsi mě dostal. Z Ivana kvůli tomu se stal medvěd,  tak jsem dostala strach, což teprve kdybych tady začala řádit jako  stará medvědice – to by bylo tóčo!
Jinak na závěr, pokud bychom měli vést dále polemiku :“Kdo z koho“, tak chci vědět, kdo konkrétní proti mně stojí – to abych  se mohla náležitě  na tebe nachystat. Ale je docela možné, že kdyby  jsi zde uvedl své jméno, tak by čtenáři zvolali: „Borec – nakonec“  a já bych s úctou k tobě  vycouvala.
Tím zde  končím a přesouvám se tam, kde muži  mají prý nějaké sny ... a to mě momentálně  fakt zajímá více než nějaké zastavěné či  zastavitelné území obce Vlčnov popř. mé budoucí starostování, které tě straší – ikdyž pepine, ty kluku šibalský!!! To není špatný nápad!!!! Jsi King!!!

48 pepin pepin | 30. ledna 2011 v 21:09 | Reagovat

Nechci do toho té naší Queen moc kecat (když už mě dvakrát pasovala ;-), ale z toho slovního spojení "ikdyž" mi fakt šilhají oči (a to jsem nic nepil). Našel jsem to sice v názvu jednoho článku u Švejnara, ale pak dlouho nic. Buď je to nějaký těžký archaismus, nebo je v souladu s pravidly prostě "i když". Mamčo, co ty na to?

49 ATA ATA | 30. ledna 2011 v 21:34 | Reagovat

...že bych zase plavala? Já si opět myslím, že je možné obojí - ve více textech to tak je uvedeno (ale už minule jsem byla vedle). Tak to nechme na mamči!

50 Josef Josef | 31. ledna 2011 v 8:46 | Reagovat

ATO (47) tímto dodatkem mě jenom utvrzuješ ve tvé nabubřelosti a nadřazenosti nad ostatními. Ty máš asi právo přidělovat roli Kingů a hlupáků. Možná při psaní dělám gramatické chyby , ale to bude asi tím že nejsem tak dokonalý jako ty. Já ale na rozdíl od tebe píšu věcně a ne ty bláboly které nemají hlavu ani patu.

51 ATA ATA | 31. ledna 2011 v 9:12 | Reagovat

Ten King ti nějak leží v žaludku, nebudeš náhodou nějakého malého vzrůstu? A jak vidno, já také! Inu, proč ne? Prý nejhorší je  být pro někoho lhostejným. Ale co bude s tou tvojí identitou - dělat anonymně na mne  ramena to opravdu není nic moc, nemyslíš? Ale na to asi odvahu mít nebudeš. Jen nevím proč? Lépe bych mohla zhodnotit i já tvé charakterové vlastnosti - jsem opět v nevýhodě. Tak aby ses dále netrápil, uznávám, že je pravda, co jsi napsal - jsem nabubřelá, nadřazená a ty píšeš věcně - stačí to, aby tvoje dušička měla pokoj a přestal jsi pořád dokola kňučet?

52 ATA ATA | 31. ledna 2011 v 9:20 | Reagovat

Josefe, mám dotaz - autoři bodů 41,43 - 46 včetně jsou pro tebe dostatečně věcní nebo totéž co já?

53 Josef Josef | 31. ledna 2011 v 11:58 | Reagovat

ATO (41,43,46) to ti pasuje do krámu. Jenom mě udivuje že někoho kritizuješ a sama se svým chvástáním chováš horší než oni. Asi tě hodně mrzí to že jsi nedosáhla na post hosp. pracovníka, i když si myslím že by jsi tuto funkci zastala lépe než polda. Více se nehodlám k tvé osobě vyjadřovat.

54 ATA ATA | 31. ledna 2011 v 13:24 | Reagovat

[53]: Tak Josefe, co jsme si - to jsme si. Přece se nebudeme tahat o každou blbost! K té tvé uvedené opětovné poznámce jsem v článku ze dne 9.1.2011 již odpovídala v bodě 62, a protože to "nějakému" občanovi v bodě 108 bylo málo (představ si, že mně připadá, že psal v podstatě stejně, jako ty), tak jsem to opakovala v bodě 110 - pro mě vyřízeno.

55 share share | Web | 19. června 2015 v 7:18 | Reagovat

půjčka online bakov nad jizerou ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama