Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


Zápis ze zastupitelstva z 8.4.2011

30. dubna 2011 v 12:13 | Rádio Ulambátar |  Obec-věc veřejná
Po konzultaci na "OBCI" mi bylo řečeno, že nemají povinnost zveřejňovat text zápisu ze zastupitelstva na webu.Občané si vše mohou vyžádat k nahlédnutí na obci. Podal jsem proto návrh, aby zápisy byly uveřejňovány celé i s přílohami na webu obce. Bude to projednáno na příštím zastupitelstvu.

V tomto zápisu nejsou přesně uvedeny podávané interpelace (přílohy). Nejsou také dohledatelné v elektronické verzi. Originály přiložených dotazů lze vidět na vyžádání na obci. V diskusi proto dopíšu přibližné znění interpelací (dotazů), které jsem podal já a paní Zemková. Zjednoduší to orientaci. Bude to znázorněno tučnou kurzívou, aby bylo možno můj text odlišit od oficiálního textu zápisu. Michal Slinták

Zápis č. Z-04/10.14
ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané dne 8.4. 2011 od 17.00 hodin v přísálí KSK ve Vlčnově

Zahájení
Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov
Předsedající, starosta obce Jan Pijáček, zahájil zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov v 17.40 hodin. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas, je přítomno 14 členů. Zastupitelstva obce Vlčnov a toto je usnášeníschopné.
Přítomni, omluveni, nepřítomni: (dle prezenční listiny přílohou č. 1)
Předsedající určil zapisovatele: Dušan Mikulec
Předsedající určil skrutátora: Marie Kašpaříková
Ověřovatelé zápisu zasedání: Mgr. Slinták Michal, Matušík Jiří
Hlasování č. 1 : 12 - 0 - 2 schváleno (pro - proti - zdržel se Slinták, Matušík)
Návrhová komise - předseda Kolek Jan
Hlasování č. 2: 13 - 0 - 1 schváleno, zdržel se Kolek
člen Mgr. Zemková Alena člen Brandysová Zdenka
Hlasování č. 3: 13 - 0 - 1 schváleno zdržela se Zemková
Dostavil se nazasedání Dacík František- počet zastupitelů 15

Návrh na doplnění programu
Předložené návrhy:
body se kterými nebyli zastupitelé seznámeni v podkladech pro zasedání
a) zpráva finančního výboru - předkladatel Mgr. Kvasnička Milan
Hlasování č. 4: 15 - 0 - 0 schváleno
b) změna jednacího řádu zastupitelstva obce - předkladatel Mgr. Zemková Alena
Hlasování č. 5: 15 - 0 - 0 schváleno
Další návrhy nejsou - předsedající navrhuje schválení následujícího programu zasedání

Program zasedání:
Zastupitelstvo obce Vlčnov
s c h v a l u j e následující program zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov:
1. Zahájení
2. Návrh na případné doplnění programu
3. Zpráva o činnosti Rady obce Vlčnova
4. Provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva
5 Nabytí nemovitostí
6 Rozpočtové opatření č. 2/2011 - schválení
7 Schválení převodu vlastnických práv k zápisu do katastru nemovitostí - předkladatel Jaroslav
Ulčík
8 Projednání vyjádření občanů - předkladatel Ing. Kužela Zdeněk
9 Zpráva finančního výboru
10 Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva - předkladatel Mgr. Zemková Alena
11 Zpráva starosty obce - informace na vědomí zastupitelstva
12 Diskuse
13 Závěr
Hlasování č. 6: 15 - 0 - 0 (pro - proti - zdržel se) schváleno

Zpráva o činnosti Rady obce Vlčnova
Předneseno místostarostkou obce Martou Moštkovou.
Čten zápis z jednání Rady obce Vlčnov přijaté v době od minulého zasedání zastupitelstva do
současnosti. Dotazy k projednaným usnesením rady obce nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce Vlčnov se seznámilo a bere na vědomí činnost rady obce Vlčnov.

Provedení kontroly plnění usnesení, kontrola sledovaných úkolů
Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a konstatovala, že
nadále trvají následující úkoly,
- Z-14/5/6/09 prodej nemovitosti domu č. p. 50 (další č.j. Z-13/4/5/09)
Z-19/1/2010 výkup pozemků pod stávající komunikací mezi č.p. 791-938 ul. Nivnická
z diskuse
- dopravní situace na ul Masarykova před kostelem a obchodním blokem Vala
- umisťování děti do MŠ Vlčnov
- praskající zeď v budově MŠ
- přehled využívaných dotací obcí

Předsedající se dotázal přítomných zastupitelů na námitky proti zápisu předchozího jednání
zastupitelstva obce č. Z-03/10.14 ze dne 9.2.2011.
Námitky:
zast. Zemková požaduje doplnění zápisu č. Z-01/10.14 v bodu dotazu následovně:
dotaz zast. Zemková na konkrétní výběr lidí přizvaných ke koaličnímu jednání
odp.Pijáček : v rámci koaličního jednání bylo jednáno s lídry kandidátky, v případě KDU-ČSL se zvoleným členem zastupitelstva s největším počtem hlasů a po dohodě s Kvasničkou a Srncem bylo jednáno s Radkem Srncem. Za KSČM bylo jednáno s lídrem kandidátky Kolkem Janem. V případě povolebních jednání mohl jednat kterýkoliv zvolený zastupitel s jinými zastupiteli.

Usnesení zastupitelstva
Nabytí nemovitostí bezúplatným převodem
Úvodní slovo: zast. Pijáček,
Již projednáváno pod č. Z-21/2/2010 ze dne 19.7.2010, nyní blíže specifikováno, že se jedná o bezúplatný převod.
Rozprava: bez příspěvku
Usnesení č. Z-029/04/10.14 ze dne 8.4.2011 Zastupitelstvo obce Vlčnov podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
s ch v a l u j e
nabytí nemovitostí bezúplatným převodem, pozemkových parcel, v katastrálním území obce Vlčnov
parc. č. 2255 vodní plocha o výměře 77 m2 a
parc. č. 3569 vodní plocha o výměře 305 m2,
ve vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město, IČ: 69797111, do vlastnictví obce Vlčnov, IČ 00291561.
Hlasování č. 7 : 15 - 0 - 0 schváleno (pro - proti - zdržel se )

Rozpočtové opatření č. 2/2011
Úvodní slovo: zast. Pijáček
Rozprava: upřesňující informace přednesla účetní obce paní Pešlová Anna, jedná se o doplnění dvou položek z výdajů
dot. Srnec - informace o jednotlivých položkách
- dotaz položka ICCN - upřesnění
- odp. Pijáček - informaci o výše dotace na konferenci ICCN poskytnutou Unescem, jsem získali prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí v lednu 2011 (35 tisíc $)
Kvasnička - upozorňuje na vhodnost zařazení do rozpočtu částek poskytnutých jako finanční podporu jednotlivým spolkům obce, přednesena zpráva Finančního výboru, dohromady 82 tisíc
- odp. Pijáček - návrh bude součástí schvalování rozpočtového opatření č. 2/2011

Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
s ch v a l u j e
Návrh finančního výboru na přidělení dotací v celkové výši 82 tisíc Kč dle přiložené zprávy Finančního výboru z rozpočtu obce Vlčnov.
Hlasování č. 8 : 15 - 0 - 0 schváleno (pro - proti - zdržel se)

Dále uvádí spolky, které žádají o částky přesahující kompetence rady obce - Sokol, TJ Vlčnov a Farnost
Srnec - apeluje na poskytnutí požadovaných částek, obec má morální povinnost se
o tyto organizace starat a podporovat je
- odp. Pijáček - obec podporuje finančně vlčnovské spolky dlouhodobě
Josefík - upozorňuje na vhodnost pojištění před poškozením nových částí v areálu
TJ Vlčnov, přičemž prostředky na pojištění TJ nemá
- odp. Pijáček - k pojištění bude zapotřebí dohody TJ Vlčnov, SDH a Obce Vlčnov

Usnesení č. Z-031/04/10.14 ze dne 8.4.2011
Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
s ch v a l u j e
přidělení částky ve výši 60.000,- Kč Sokolu Vlčnov, 250.000,- Kč TJ Vlčnov a 100.000,- Kč farnosti ve Vlčnově z rozpočtu obce Vlčnov.
Hlasování č. 9 : 15 - 0 - 0 schváleno (pro - proti - zdržel se)

Usnesení č. Z-032/04/10.14 ze dne 8.4.2011
Zastupitelstvo obce Vlčnov podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
s ch v a l u j e
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2011 takto:
Příjmy:
Par. Pol. UZ org. Částka
4111 98005 dotace od KU - sčítání lidu 17.000
1122 Daň z příjmu práv.osob za obec 278.000
4116 38117007 neinvestiční dotace Muzeum pálenic 1.000
3319 2321 Synot neinv.přijaté dary - Konference ICCN 250.000
6171 2324 vnitřní správa přijaté nekap.příspěvky a náhrady 71.000
6399 2222 FU- vratka DPH 18.000
Příjmy celkem - navýšení 635.000
Výdaje:
2310 pitná voda - oprava poruchy 15.000
3319 příspěvek SMS 4.000
3319 příspěvek historických sídel Čech,Moravy 3.000
3319 konference ICCN 61.000
3421 dětské hřiště 100.000
3632 hřbitov - oprava zídky 110.000
3639 příspěvek Východnímu Slovácku na DVD 14.000
6399 daň z příjmu právnických osob za obec 278.000
6402 vratka nevyčerpané dotace r. 2010 46.000
6149 98005 sčítání lidu 17.000
3113 neinvestiční výdaje na dojíždějící žáky 31.000
2221 navýšení příspěvku Zl.kraji na dopravní obslužnost 3.000
Celkem výdaje - navýšení 682.000
Financování: 8115 z přebytku r.2010 47.000
Hlasování č. 10 : 15 - 0 - 0 schváleno (pro - proti - zdržel se)

Pokračování zprávy finančního výboru týkající se hospodaření ZŠ a MŠ Vlčnov - přílohou.
Schválení převodu vlastnických práv k zápisu do katastru nemovitostí
Úvodní slovo: zast. Pijáček
Rozprava: bez příspěvku
Usnesení č. Z-033/04/10.14 ze dne 8.4.2011
Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 a § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
s ch v a l u j e
změnu usnesení zastupitelstva č. Z-10/5/1/2008 ze dne 3.10.2008, které nahrazuje takto:
Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
a) s c h v a l u j e odprodej pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 1651/2 o výměře
26m2 v k.ú. Vlčnov. za stanovenou cenu 2.080,- Kč; kupující předloží k podpisu kupní smlouvu
b) p o v ě ř u j e starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Hlasování č. 11 : 15 - 0 - 0 schváleno (pro - proti - zdržel se)

Zasedání opustil Moštěk Stanislav - počet zastupitelů 14

Projednání vyjádření občanů - předkladatel Ing. Kužela Zdeněk
Úvodní slovo: zast. Pijáček a zast. Moštková
Rozprava:
dotaz: Srnec - proč jsou vysázeny trnky, jestli se jedná o dlouhodobější záměr
odpověď: - v době výsadby, tj. v roku 2004 - 2005, to bylo rozhodnuto jako vhodné řešení
dot. Zemková - jde tedy o skutečnost, že došlo k vykácení bez souhlasu nebo povolení
odp. - ano, nelze, aby si každý občan sám rozhodoval o kácení dřevin na cizích pozemcích
dot. Slinták - je možné, aby tam bylo vysazeno něco jiného než trnky po dohodě s občany
odp. - je možno diskutovat i s občany, závěrečné slovo musí mít zahradní architekt
dot. Kovář - celková revitalizace, nejsou zařazeny plochy, které nejsou v centru obce
odp. - projekt Revitalizace zeleně řeší území obce v délce 3 km
Kolek - uvádí, že není možné,aby si kdokoliv kácel svévolně na jakémkoliv cizím pozemku ne jen obecním cokoliv podle své vůle, pokácet cizí zdravé stromy je barbarství
vyjádření ing. Kužely - požaduje veřejnou diskusi o osázení obecních pozemků dřevinami
Pijáček - doporučuje, aby se revitalizací této části zabývali odborníci
Zemková - upozorňuje, že je potřeba zvážit vysazování listnatých stromů do budoucna, s ohledem na pracnost údržby, zejména odstraňování listí
odp. - pro prostředí vesnice jsou typické listnaté stromy a listí odstraňuje dlouhodobě obec Vlčnov

Usnesení č. Z-034/04/10.14 ze dne 8.4.2011
Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích projednalo vyjádření občanů podané Ing. Zdeňkem Kuželou a vzala toto na vědomí, pověřuje starostu obce jednáním s Ing. Alenou Souškovou o úpravě parcely 932/1 v k.ú. Vlčnov ve vlastnictví obce Vlčnov
Hlasování č. 12 : 14 - 0 - 0 schváleno (pro - proti - zdržel se)

Návrh na doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce - předkladatel Mgr. Zemková Alena,
Rozprava:
Pijáček - obec nedisponuje zařízením, které by bylo schopno pořídit kvalitní záznam, bude nutné toto zakoupit
Usnesení č. Z-035/04/10.14 ze dne 8.4.2011
Zastupitelstvo obce Vlčnov podle § 84 odst. 1 a § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích doplňuje Jednací řád Zastupitelstva obce Vlčnov v článku VIII o bod 6
následovně:
O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zvukový záznam, který slouží jako pomocná evidence pro věrohodné zpracování zápisu o průběhu jednání zastupitelstva obce. Archivaci zvukového záznamu vede obecní úřad po dobu výkonu mandátu zastupitelstva.
Hlasování č. 13 : 13 - 1 - 0 schváleno (pro - proti Brandysová - zdržel se )

Vyhlášena 15-ti minutová přestávka.

Interpelace - diskuse
zast. Pijáček
• Na příští jednání bude připravena tabulka o daňových výnosech obce za minulá období
• bude jednání se zástupci Dolního Němčí ohledně zbudování cyklostezky z Dolního Němčí do Nivnice na pozemcích obce Vlčnov, obec může vlastnit pouze komunikace na vlastním k.ú.
• informace o ČOV
• informace o rekonstrukci obvodové zdi hřbitova

písemná interpelace na starostu - zast. Zemková, příloha zápisu č. 3 týkající se vedení ZŠ a MŠ
Vlčnov
(Paní Zemková se ptala,co říká pan starosta na situaci, kdy paní ředitelka vedla několik soudních sporů se zaměstnanci školy. S určitostí jeden soud prohrála. Důvodem vzniku těchto problémů bylo arogantní chování ředitelky k zaměstnancům - poté se zeptala, jestli je v této situaci vhodné platit ředitelce vysoké měsíční osobní ohodnocení )
odp. Pijáček - uvádí, že ředitelka ZŠ byla požádána o účast na zasedání zastupitelstva, ale těsně před konáním se ze zdravotních důvodů omluvila,
- dále upřednostňuje, v každém případě, smírné řešení sporů a to i v případě základní
školy, o výši osobního ohodnocení (ředitelky) bude jednat rada obce na svém příštím zasedání

písemná interpelace na starostu - zast. Zemková, příloha zápisu č. 4 týkající se veřejné zeleně
(p. Zemková se ptala, kdo je otcem projektu, jaká je historie vývoje tohoto projektu, kdy s ním byli seznámeni občané, jaké měli možnosti k připomínkování projektu, jestli je možné, tyto připomínky dohledat)
- odp. Pijáček - navrhl zájemcům z řad zastupitelstva představení projektu a projektové
dokumentace na společné schůzce v kanceláři starosty obce, koordinaci termínu schůzky zajistí
zast. Zemková
- odp. Pijáček - projektová dokumentace byla projednána zastupitelstvem obce a poté za účasti
projektantky i se zástupci občanské veřejnosti

- (zast. Kovář) dotaz na možnost ořezu stromů v ul. Rybáře
- odp. Pijáček - bude provedena ještě tento rok firmou provádějící údržbu

písemná interpelace na starostu - zast. Slinták, příloha zápisu č. 5 týkající se rady školy
(Bude možné provést předčasné volby do Školní rady za zástupce obce, nebo se musí počkat na řádný konec volebního období )
- odp. Pijáček - bude odpovězeno písemně, emailem

písemná interpelace na radní Kašpaříkovou - zast. Slinták, příloha zápisu č. 6 týkající se využití
budoucího amfiteátru
(Z pozice radního obce - jaké vidí paní Kašpaříková využití amfiteátru. Jedna akce za rok na Jízdu králů je jistě málo)
- Kašpaříková - zatím ještě projekt neshlédla a ráda se s tímto seznámí;
- Dacík - byl u zrodu myšlenky při výkupu pozemků, bude sloužit široké veřejnosti
- Solík - byl v době schvalování projektu v radě a za projektem stojí
- Moštková - bude využíván nejen přes Jízdu králů, ale využíván i v zimě pro sáňkování dětí
jako nejbezpečnější místo uprostřed obce

písemná interpelace na starostu - zast. Slinták, příloha zápisu č. 7 týkající se dopravní situace
komunikace u kostela
(Potřetí se ptám, kdy se bude řešit dopravní situace v obci, zvláště úsek od obecního úřadu ke kostelu. Jednalo se od minulého zastupitelstva se ŘSZK (ředitelství silnic)? Pokud ne, proč ne? Proč se nevyužilo "pěkného počasí" k obhlédnutí daného místa zastupiteli společně s ŘSZK? Toto bylo navrhnuto panem starostou na minulém zastupitelstvu)
- Pijáček - na jednání s ŘSZK bylo navrženo stanovení vhodného termínu alespoň s týdenním
předstihem v odpoledních hodinách tak, aby se tohoto jednání mohli zúčastnit zastupitele obce
Vlčnov, tohoto jednání se zúčastní i zástupce Odboru dopravy a Policie ČR

kolik je zástupců ředitele na škole (Slinták)
- odp. Pijáček - jen jeden

písemná interpelace na radní Kašpaříkovou a Dacíka - zast. Srnec, příloha zápisu č. 8 týkající se
možného rušení obřadů v kostele z akcí v amfiteátru (zast. Srnec se ptal, jak se staví věřící k amfiteátru)
- Kašpaříková - zeptá se babičky, zda si vzpomíná na rušení obřadu na Jízdu králů
- Dacík - je rád, že se v obci něco buduje, stavba mu nevadí
- Moštková - o jakékoliv akci v tomto prostoru rozhoduje obec, bez povolení není možné akci
uspořádat
- Pijáček - při dotazech na rušení Jízdo-královým pořadem v roce 2010 v době konání Mše svaté
jsem se nesetkal z negativním názorem včetně dotazu vzneseného na pátera L. Kunce

- (zast. Srnec) dotaz týkající se článku ve školním zpravodaji /citace článku/, koho chce ředitelka trestat za porušení řádu /rodiče i děti/? Kdo ten řád stanoví? Je to vyhrožování?
- odp. Pijáček - na dotaz bude požadována písemná odpověď od vedení ZŠ

- (zast. Srnec) dotaz týkající se pojištění jezdců přes Jízdu králů a dále apelování na majitele pekárny a objektu Krále o jejich venkovní úpravu
- koně jezdců jsou pojištěni na způsobenou škodu
- jedná se o soukromé objekty a již několikráte bylo apelováno, nelze vymoci ze strany obce

Kolek Jan
- je dotazován na parkování na chodnících od občanů, proč to někde jde a někde ne, uvádí příklad z Dolního Němčí
- je-li kanalizace z ul. Starohorské napojena na kanalizační řád
- odp. Pijáček - bude prověřeno s panem Ondrůškem SVAK

Kvasnička Milan
- zda je znám výsledek jednání o náhradě škody způsobené právním poradcem JUDr. Buršou
Základní škole způsobené konzultací textu výpovědi z pracovního poměru
- odp. Pijáček - doposud není znám výsledek,bude požádáno o písemnou odpověď v předmětné
věci

Kovář Vlastimil
- jak dopadly výsledky dotazníku ohledně kompostérů
- odp.zájem o kompostery je doposud obrovský, výsledky budou zpracovány euromanažerem
Východního Slovácka

Moštková Marta
- informace o stížnosti paní Skřídlovské o zvýšeném hluku při pořádání zábav v KSK

Chvilíčková Barbora
- navrhuje, aby ing. Kužela uvedl pozemek do původního stavu, navrhuje, aby na pozemku byla jen tráva

Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov a
jednání ukončil v 21.20 hodin.
Přílohy:
1. Prezenční listina;
2. Přehled hlasování;
3. Interpelace zast. Zemková
4. Interpelace zast. Zemková
5. Interpelace zast. Slinták
6. Interpelace zast. Slinták
7. Interpelace zast. Slinták
8. Interpelace zast. Srnec

Ověřovatelé zápisu :
Matušík Jiří dne ..................................podpis ..................................................
Mgr. Slinták Michal dne ..................................podpis ..................................................
Dušan Mikulec - zapisovatel dne podpis ..................................................
…………………………… ………………………….
Marta Moštková Jan Pijáček
místostarostka starosta
 


Komentáře

1 Joskon Joskon | 30. dubna 2011 v 13:17 | Reagovat

Z komentářů u jiných článků jsme se už mohli dočíst, jak jednání v zastupitelstvu probíhalo, třeba v případě zvukového zařízení. Taktéž už víme, že starosta lhal, když tvrdil, že pan farář nemá připomínek k hlasitosti produkce při jízdě králů. Tak nás nepřekvapí jeho postoj, že nechce uveřejňovat zápisy ze zastupitelstva, vždyť to není povinnost! Je třeba si klást otázku, jak se v tomto případě zachovají i ostatní zastupitelé za ODS? Mají i oni potřebu něco tajit?

2 Donald Donald | 30. dubna 2011 v 14:16 | Reagovat

Za klíčový dokument  v posuzování vlivu teátru na okolí navrhuji přijat zpracovné „Paměti Kašpaříkovic babky“. Když už radní Kašpaříková, podle zápisu, ji  míní  aktivovat ke vzpomínání ve věci rušení - nerušení, doufejme, že s konstruktivním výsledkem! Jen mám obavu, abych se  alespoň něco dozvěděl. Snad to nebude trezorové!

3 fanoušek fanoušek | 1. května 2011 v 10:07 | Reagovat

Solík s Josefíkem kandidovali jenom kvůli fotbalu. Oba dva jsou vytížení, mají málo času, nestíhají. Jsou přesvědčeni, že nikdo jiný než současný starosta by jim ty peníze nedal a proto neváhali a jsou z nich odeesáci. Vymohli si 250 tisíc, tj. 5 tisíc na hráče /20 kopálistů přípravka, 20 dorost, 10 jednička/. Teď chtějí pojistit stadion, viz. Josefík v zápisu. Oddíl má i jiné příjmy: z ubytovny, od ČSTV, z pořádání zábav, ze vstupného,  z bufetu, jenom členské příspěvky musí činit 40 tisíc / 400 členů x 100Kč/ a hlavně dary od sponzorů.
Funkcionáři se snaží. Dneska se jim jednička odvděčí a určitě vyhraje.

4 Kuba Kuba | 1. května 2011 v 11:12 | Reagovat

[3]: Tož ha,ha,ha,naša jednička vyhraje?Tož to saďme,esik tož zím skokana!Ale myslím na betón že zostanu hladný!Tož tak!

5 jožin z bažin jožin z bažin | 1. května 2011 v 12:29 | Reagovat

Mohla by sa naša radní Kašpaříková zeptat babičky,co si mám dat na bolavé koleno,bolí hlavně po ránu.Šak v zápisu zastupitelstva to nemosí byt!

6 jogin z bagin jogin z bagin | 1. května 2011 v 15:50 | Reagovat

14 tisíc Východnímu Slovácku na DVD. To by měl platit starosta, stejně z celého Vlčnova tam bude enom ta jeho fúsatá čuňa.

7 fanoš fanoš | 1. května 2011 v 16:00 | Reagovat

[6]: Jéžiš, tož to tam nebude tá naša obecní  stará děvčica ve fjertůškách?Tož to si nekůpím!

8 ATA ATA | 2. května 2011 v 11:56 | Reagovat

Dotaz: Domnívala jsem se, že volebním lídrem KSČM  byl p. Šimek, ne p. Kolek. Ale v zápisu je dle vyjádření starosty tato skutečnost popisována jinak. Mýlím se snad?

9 go go go go | 2. května 2011 v 14:35 | Reagovat

Když to tak čtu,kolikrát od voleb něco řekl na zastupitelstvu třeba Moštěk,Solík nebo Brandýsová?To drží bobříka mlčení?

10 Antonín Pešl Antonín Pešl | 2. května 2011 v 14:50 | Reagovat

Ano ATA, nemýlíš se.  Máš pravdu. Jenže mám takový dojem, že u nás se normy a paragrafy ohýbají podle vojenského vzoru. Ten, kdo byl dva roky na vojně, ví o čem mluvím. Pro oživení paměti a pro mladší ročníky, kterým vojenská služba již nic neříká, tak platily 2 zákony:
Zákon č. 1. – Velitel má vždy pravdu.
Zákon č. 2. - … a když nemá, tak platí zákon č. 1.
Místo slova „velitel“, můžeš doplnit dle vlastní vůle.

11 fanoušek 1 fanoušek 1 | 2. května 2011 v 22:07 | Reagovat

http://www.vlcnovpripravka.tym.cz/?p=629

12 taky  fanouš taky fanouš | 3. května 2011 v 9:11 | Reagovat

[11]:Už aby mladí nahradili ty naše dýchavičné páprdy.

13 cyproš cyproš | 3. května 2011 v 11:09 | Reagovat

Už se tady psalo o dohadovačkách kolem  pořizování zvukového záznamu na jednání zastupitelstva.Proč zastupitelka Brandýsová byla proti?To kvůli tomu,že její mluvený projev je lepší raděj nenatáčet?Je to ostuda co akorát rve uši.

14 ATA ATA | 3. května 2011 v 18:25 | Reagovat

Dotaz: Může někdo napsat konkrétnější údaje o podstatě dotazu Ing. Srnce  týkající se nějakého článku ze školního zpravodaje? Z uvedeného záznamu moc toho zřejmého není. Není patrné, kdy byl článek vydán a ani  žádný termín, do kterého má vedení ZŠ odpovědět. Ono by se také na odpověď mohlo tak dlouho čekat, až by se zapomnělo, že něco bylo požadováno (v uvedeném se totiž nejedná o  formu přijatého usnesení, jehož plnění je kontrolováno)!

15 rodič rodič | 4. května 2011 v 8:01 | Reagovat

Já si myslím,že na nějakou odpověď ani nikdo z obecních zvědavý není.Ono by z toho  zase mohlo něco být a nebylo by to to upřednostnění starostova   smírného postupu,jak se píše v zápisu.Ještě že smírně řešil situaci ve škole před lety,kdy smírně odcházeli učitelé i děcka.

16 Josef Josef | 4. května 2011 v 13:46 | Reagovat

Nenašel jsem nikde odpověď na dotaz soudruha Kolka, kdo udělá pořádek s těma co parkují na chodnících a u cesty.

17 vinohradník vinohradník | 4. května 2011 v 13:52 | Reagovat

Mrzí mě že nemohu sám ovlivnit složení zastupitelstva. Pokud by to šlo, navrhl bych zrušit celé zastupitelstvo a místo zbytečného kecání by jsme se chodili ptát babičky Kašpaříkové. Co tam vlastně ta slepice pohledává?

18 joon joon | 4. května 2011 v 13:55 | Reagovat

(6)Východní Slovácko se musí podporovat i finančně kde by pak vzali peníze na dotace soukromích akcí. (Josefíkova pekárna vdolečků.

19 cyproš cyproš | 4. května 2011 v 13:58 | Reagovat

[17]: Ty nevíš,že byla zvolená jako nejlepší z nejlepších z  lidovecké kandidátky!Tož proto si ju aj starosta vzal do rady.Inteligentních a slušných lidí  není nikdy dost!

20 Jana Jana | 4. května 2011 v 13:59 | Reagovat

(18)To chceš říct,že za obecní peníze si radní postavil pekárnu. Jestli je to pravda tak to je teda síla. Čeho se ještě dočkáme?

21 mimoš mimoš | 4. května 2011 v 14:51 | Reagovat

[18]: Tomuto moc nerozumím,můžeš to blíž vysvětlit?

22 vii vii | 4. května 2011 v 15:53 | Reagovat

[21]: jedná se o peníze z EU
http://masvychodnislovacko.eu/polozka-katalogu/124/bodove-hodnoceni-projektu-f7-josefikova-vlcnov/

23 kolemjdoucí kolemjdoucí | 4. května 2011 v 16:45 | Reagovat

[22]: Sranda je, že ty peníze odsouhlasil i ing. Pavel Josefík, švagr pekařky. Ten měl být v tomto případě vyřazen z hlasování.

24 Alenka v říši divů Alenka v říši divů | 4. května 2011 v 16:55 | Reagovat

Kdo umí ten umí, my ostatní čumí a špekulují kde nahrabat na chleba, sociální a zdravotní.

25 Alenka v říši divů Alenka v říši divů | 4. května 2011 v 16:59 | Reagovat

Ale když je to z EU, tak to neva, jen je divné, že se k takovým informacím dostávají jen samí stejnací.
Zakázky získávají také samí stejnací - Střechostav, nebo 3VaH.  
Du si chrůstnůt zemáku aby ňa z toho nešlahlo.

26 ATA ATA | 4. května 2011 v 20:18 | Reagovat

V  případě dotazu, zda je známý výsledek jednání o náhradě škody způsobené právním poradcem JUDr. Buršou ZŠ způsobené konzultací textu výpovědi z pracovního poměru.
Tak nevím, nevím...dle mého zjištění, dopis na téma výše uvedeného požadavku byl  ze strany ředitelky školy zaslán dne  16.07.2010. Od té doby uplynulo hodně vody a nějak se mně nezdá, že by ještě nedošla požadovaná odpověď, popř. neproběhla příslušná jednání. Takže, jestli je uvedeno starostou, že doposud není znám výsledek - je v této záležitosti ještě jednáno  nebo už „spadla klec“! Kdo (možná) ten výsledek  zná? Bude znám (do kterého  termínu?) či tajen (navěky)!

27 ATA ATA | 4. května 2011 v 20:47 | Reagovat

„Od šporhelta“:
Jednou  z velmi úsměvných třešniček na dortě tohoto zápisu (jak je zmíněno starostou plánováné...), má být již několikrát opětovné projednávání výše  osobního ohodnocení ředitelky v radě obce. Za poslední  roky, co to v tomto „hrnci“ vře, dle mého názoru je  efekt akce „sebrat – nesebrat“ srovnatelný s kvalitou „neslaného, nemasného a  nechutného vývaru ze stále natvrdlého hovězího“!

28 Michal Slinták Michal Slinták | 4. května 2011 v 23:15 | Reagovat

[26]: Na tomto případu jsem chtěl ukázat, jak se může "nechtěně" zkreslit probírané téma, když se dá do zápisu určitou formou.

P. Kvasnička přečetl tento dopis ředitelky adresovaný pravníkovi. Z textu vyznělo (souhlasil s tím i p. starosta), že paní ředitelka se cítí nucena radou obce a jejími zastupiteli k tomu, aby se zajímala o náhradu škody - způsobené prohraným soudem se zaměstnankyní, kterou vyhodila.
Chudina, ještě náhradu škody musí řešit. Zajímalo by mě z čeho se to platilo.
No a druhá věc, na kterou chtěl p. Kvasnička poukázat, je přesně to, že dopis byl poslán loni o prázdninách a doteď tato situace radu dál nezajímala. A kdoví jestli ještě někdy, kdyby se teď nezeptal.

A v zápisu je uvedeno jen:
- zda je znám výsledek jednání o náhradě škody způsobené právním poradcem JUDr. Buršou
Základní škole způsobené konzultací textu výpovědi z pracovního poměru
- odp. Pijáček - doposud není znám výsledek,bude požádáno o písemnou odpověď v předmětné
věci

Zdá se vám to, jako ta samá věc? Je to ta samá věc, jen pár detailů vypadlo :)

29 Michal Slinták Michal Slinták | 4. května 2011 v 23:19 | Reagovat

[14]: Ke článku, který četl Radek, zeptám se a napíšu přesnější informace, ve kterém školním zpravodaji to bylo. Už si to nepamatuju.

30 inkvizitor inkvizitor | 5. května 2011 v 16:24 | Reagovat

[29]: Když pan Srnec podal dotaz na zastupitelstvu,tak jsem si myslel,že tady napíše k němu vysvětlení.Vypadá to,že mu toto rádio a lidi co ho čtou pořád není dost nóbl.Třeba by raděj odpovídal na starostovéj Perle!Ale tam je všecko jasné,tam se ho nikdo na nic nebude ptát!

31 čiko čiko | 6. května 2011 v 8:44 | Reagovat

Vůbec nechápu,proč se ještě na zastupitelstvu někdo zaobírá tím,co dělá nebo nedělá ředitelka.Vždycky si dělala,co chtěla a měla všechny na háku a jiné to nebude.Je to zbytečně strávený čas.

32 piiinokiiijóóóó piiinokiiijóóóó | 6. května 2011 v 15:33 | Reagovat

[31]: Tak de pryč tá nosatá komická  tragédka  nebo néééé??

33 MORbid MORbid | 6. května 2011 v 16:29 | Reagovat

teď půjde ředitelka a za pár let její pasáci!

34 Michal Slinták Michal Slinták | 8. května 2011 v 10:00 | Reagovat

Paní ředitelka si dělá CO CHCE, protože jí to někdo dovolí. A k tomu jí ještě přihodí tučné měsíční ohodnocení za kvalitní manažerskou práci.

35 Donald Donald | 10. května 2011 v 12:18 | Reagovat

[34]: Bylo řečeno, že ohodnocením ředitelky se bude zabývat rada. Poslední usnesení jsou z 1.4.2011, od té doby nic. Tak už o tom jednali?

36 Drakat Drakat | 10. května 2011 v 17:48 | Reagovat

[35
Pokud jednali, stejně se nic nedovíme.Zápisy zveřejněné nejsou a utřou to nanejvýš v něm bez usnesení. Je to letitý mongolský projekt místního školního kabaretu.
Ona fakt musí být hodně  dobrá,že starosto.Proč jen někteří z vás  to nechcete pochopit a pořád prudíte!Styďte se a pakujte pryč, není třeba buřičů, stačí naši králové!

37 MORbid MORbid | 10. května 2011 v 20:32 | Reagovat

[29]: nebojuj,teď není šance. Až hlavu utneme,pak zhynou chapadla.

38 Michal Slinták Michal Slinták | 10. května 2011 v 22:54 | Reagovat

I když není šance, není důvod přehlížet podrazy. Českým pohlavárům vyhovuje, že si později každý řekne: Nemá to cenu! Ale věřím a doufám, že jim krabatí čelo, když se neustále poukazuje na jejich sviňárny..i když bez výsledku.
Oni chtějí, aby to lidé zabalili a nechali vše jen v "dobrých" rukou politiků.
Řeknu to na rovinu. Před 3 lety ze mě ve Vlčnově udělali debila a mysleli, že tím to končí, tak jak většinou...
A pro kritiky...můžete to brát jako pomstychtivost, ale sem takový trouba, že mi záleží na tom, jak tady škola vypadá..časem tam totiž budou chodit i moje děti.

39 Josef Josef | 11. května 2011 v 8:10 | Reagovat

(34)Michale nelíbí se mě tvá odpověď když píšeš že jí to někdo dovolí. Jsi zastupitel, tak napiš který konkrétní člověk jí to dovolil. A ještě jedno, žádejte vyřešení těchto nešvarů a potrestání viníků. Nebo je snad obec dojná kráva a občané hlupáci?

40 Michal Slinták Michal Slinták | 11. května 2011 v 8:21 | Reagovat

Odpovím jasně, vše co se zatím událo kolem školy dovolila rada obce (5 lidí). Ta předchozí i tato.

41 RuStr RuStr | 11. května 2011 v 10:58 | Reagovat

[38]:Naprosto sedí !!
A vše jen proto, že vlastně nemají žádnou zodpovědnost a když jsou konečně vytlačeni, dostanou ještě tučné odstupné a teplé místečko někde ve stínu. Byť nadělají škody za milióny či miliardy.
Stejně jako ředitelé zkrachovalých firem, kteří si bez okolku okamžitě založí novou jako by se nechumelilo. A na nějaké věřitele kašlou.

42 čiko čiko | 11. května 2011 v 11:46 | Reagovat

[39]: To snad není ani možné,že bys byl z Vlčnova a  toto napsal!Několik roků je tady škola řešená,každý ví,že vždycky ji kryl starosta a že nikdo s tím neměl sílu pohnout!Tak co se ptáš jak nějaký debil.Jak chceš,aby Michal prosadil něco  takového co píšeš,když starostovi lidi mu to nikdy neodhlasují.Snad zvládneš jednoduché počty,kolik hlasů by bylo proti ředitelce.

43 Josef Josef | 11. května 2011 v 22:28 | Reagovat

Debilem oslovuj sebe čiko, já jsem jenom chtěl aby označil konkrétního viníka. Napsal jenom žeto NĚKDO dovolí. Jestli to dobře chápu dovoluje to Pijáček,Mošťková,Josefík,Kašpaříková a Dacík. Tak proč se je bojí označit?

44 Mirka P. Mirka P. | 11. května 2011 v 22:32 | Reagovat

Kdo jste pane Struhaříku že tak hodnotíte někoho koho ani pořádně neznáte. Vy nejste přece Vlčnovjan. Vy budete asi ten jediný slušný a zodpovědný.

45 Vinohradník Vinohradník | 11. května 2011 v 22:37 | Reagovat

Odpověď na otázku. Mirko je to přivandrovalý hňup někde od Lopeníku a dělá ze sebe nejchtřejšího na světě. Sám je debil,hovno dokázál tak dělá aspoň zajímavého.

46 kočičák kočičák | 12. května 2011 v 0:24 | Reagovat

[45]: Jestli on je hňup a debil,tož ty mu v tom možeš šéfovat!

47 čiko čiko | 12. května 2011 v 7:12 | Reagovat

[43]: Co furt tady brbleš,že se Michal bojí někoho označovat!V tomto případě jména  pro lidi z Vlčnova,kteří to mají v hlavě srovnané,jsou jasné.Ty si ten pravý co tady má co kecat,že se někdo bojí.Prostě jsi debil,který jenom rýpe a uráží.Stejný jak debil Vinohradník. Na rozdíl od RuStr jsi těch hoven dokázal uvrtět víc.Pro mě jsi zfotrovatělý slaboduchý ujetý vlčnovský nadutec Josef z Vinohradu.

48 čiko čiko | 12. května 2011 v 7:15 | Reagovat

[43]:

[44]:

[45]: Když se podívám na časy kdy byly příspěvky napsané,tak Mirko P. alias Josefe Vinohradníku jsi opravdu debil.

49 Mirka P. Mirka P. | 12. května 2011 v 7:55 | Reagovat

Pane Koníčku občas si tady přečtu příspěvky která sem lidé píší. Některé jsou věcné, ale většina jako od kočičáka,čika atd. jsou jenom urážky ožralých chudáků kteří skončili školní docházku v 6. ročníku základní školy a tady se chtějí zapojit svým vulgarismem do debaty. Vým že nechcete zavádět cenzuru, ale tyto výroku snižují úroveň blogu.

50 kostěj kostěj | 12. května 2011 v 7:56 | Reagovat

[44]: Mám tomu rozumět tak,že kdo není z Vlčnova,tem nemůže proti Vlčnovjanům nic říct?

51 Michal Slinták Michal Slinták | 12. května 2011 v 8:01 | Reagovat

[43]: Rád bych všechny poprosil o omezení urážek. Zbytečně se devalvuje tento web a pak to vyhovuje kritikům, kterým je rádio trnem v patě.
Za problémy se školou je odpovědná i minulá rada (Pijáček, Mošťková, Dacík, Moštěk - Kvasnička měl s jedním hlasem smůlu).

52 kostěj kostěj | 12. května 2011 v 8:08 | Reagovat

[49]: Vážená paní,při těch hrubkách,které máte v příspěvku,bych řekl,že vy jste se nedohrabala ani do té 6. třídy.

53 Roman Struhařík Roman Struhařík | 12. května 2011 v 8:09 | Reagovat

[45]: Už to štengrování trochu přeháníš nezdá se ti?

54 cyproš cyproš | 12. května 2011 v 8:38 | Reagovat

[49]:Proč nejmenuješ Josefa a Vinohradníka,kteří pokud se tu objeví tak z nich nevypadne nic jiného než sprosté urážky na Romana.Navíc tak stejné,že to opravdu připadá jakoby to psal jeden.Ty znáš Romana jak dobře,že ses do něho navezla taky a ve stejném stylu?Nebo že by tři v jednom??

55 mimoš mimoš | 12. května 2011 v 9:37 | Reagovat

[45]: Snáď bys nám mohl napsat co ti vlastně ten RuStr udělál,mně nepřipadá,že by byl takový,jak pořád nadáváš.Zas su z toho nejak  mimo.

56 Výzva pro správce blogu Výzva pro správce blogu | 12. května 2011 v 9:38 | Reagovat

K tomu, co bylo napsané nahoře: maž ty urážky, když si lidé nedají pokoj, ukončuj diskusi. Slinták to napsal dobře, ty urážky snižují úrověň blogu, je to jenom silný argument ze strany oficiálního vedení. Buďte nad věci, pokazujte na chyby, navrhujte řešení a nerážejte. Pak se nehnete z místa a všechno se to vrátí i z úroky.
Kočičákoví, čikovi, vinohradníkovi bych zamezil sem vstup. Zneužívají tyto stránky pros vé bláboly.

57 Donald Donald | 12. května 2011 v 10:00 | Reagovat

[43]:

[53]: Clapi, jděte spolu na pivo a tam si to vyříkejte! Pak přestanou nadávky i reakce ostatních na ně a bude pokoj! Nemusíte spolu souhlasit, ale proč se nevyslechnout!Co bylo, bylo, tak to smažte!

58 výzva všem výzva všem | 12. května 2011 v 10:23 | Reagovat

Nechte toho všichni, stejně  z vás máme p..... !! ( psinu sem nemyslel)

59 tak tak tak tak | 12. května 2011 v 10:56 | Reagovat

[58]: My z vás také!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama