Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


Konkurs na místo ředitele, ředitelky ZŠ a MŠ

11. března 2012 v 19:33 | perla |  Škola-problém
Rada obce Vlčnov
vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích konkurs
na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace


Požadavky:
• předpoklady pro výkon funkce ředitele zejména dle ustanovení § 3, § 4, § 5, § 32a a § 33
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v
platném znění,
• odborná kvalifikace podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 nebo § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
• znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:
• doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (vysvědčení o maturitní zkoušce, diplom a
vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu)
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
• strukturovaný životopis
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4)
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu daného pracovního místa (ne starší 2
měsíců).
Předpokládaný termín jmenování k 1.8.2012.
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 14.03.2012 na adresu:
Obec Vlčnov, Vlčnov č.p. 124, PSČ 687 61.
Obálku zalepte a označte heslem KONKURS ŠKOLA - NEOTEVÍRAT
 


Komentáře

1 špeh špeh | 11. března 2012 v 20:40 | Reagovat

Jak sa tak řeči vedů , ředitelem bude Zeller.

2 já | 11. března 2012 v 22:33 | Reagovat

Já typuju Kvasničku. Za loajalitu.A řeči sa vedů taky tak.

3 Alena Zemková Alena Zemková | 12. března 2012 v 7:05 | Reagovat

Starosta před nemálo svědky několikrát zopakoval, že Zeller bude ředitelem jen přes jeho mrtvolu!

Bude Zeller ředitel? ..a Pijáček starosta?

4 za loajalitu za loajalitu | 12. března 2012 v 7:25 | Reagovat

a ke komu? K Pijáčkovi? Kvasnička - také v Dolněmčí sa vedú řeči, že to má nahlé.

5 chlap z Vale chlap z Vale | 12. března 2012 v 7:52 | Reagovat

Furt jakýsi ředitel. V sobotu sem šel do horní a šel jsem přes park. Po novém chodníku. A polobotky sem měl špinavé od cementu jak nějaký zedník ze stavby. Kurnik, co to je za chodník, dyž sa po něm nedá chodit? Sak aj to málo, co je udělané, tak stojí za prdlajs. Kolik to stálo, patnáct miliónů? Eště že je tam ten stříkací kameň.

6 školák školák | 12. března 2012 v 7:54 | Reagovat

V okolí se teď všude vypisují podle schváleného zákona  konkurzy na ředitele, né jenom ve Vlčnově. Protože není výklad jednoznačný. V jednom se říká,že obec může a nemusí a v druhém že musí. Tak to raděj berou všichni šmahem, aby něco neposrali.

7 dolněmčan dolněmčan | 12. března 2012 v 8:19 | Reagovat

[4]: My sme s ředitelem spokojení a vy možete nám leda závidět.Našeho ředitela  aj  našu školu.Máte to v tom  mongolsku roky pěkně posraté.

8 místní místní | 12. března 2012 v 8:34 | Reagovat

[7]: posrané neposrané ale sme v unesku

9 souhlas souhlas | 12. března 2012 v 8:43 | Reagovat

[5]:
Starosta ať se tam jde projít .By se divil , jak to pěkně všechno zařídil   a jak se mu všechno vyvedlo.Ještě si do parčíka može pozvat novináře ,aby napsali,jak chodník nemá vypadat.

10 dobrý nápad dobrý nápad | 12. března 2012 v 8:55 | Reagovat

[3]: No i tohle by mohl být způsob jak změnit to zkostnatělé vedení naší obce.

11 feministka feministka | 12. března 2012 v 9:12 | Reagovat

V obcích jsou posra.., neví co mají dělat a vyhlašují konkurzy, i když nemusí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                
V Praze dne 10. ledna 2012
Č.j.: MSMT-900/2012-20
Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 166 se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“). Umožňuje se automatické prodloužení „funkčního období“ o dalších 6 let, nedojde-li v zákonem stanovené lhůtě k vyhlášení konkursu. Konkurs zřizovatel vyhlašuje na základě vlastního uvážení nebo na návrh školské rady nebo Česká školní inspekce.
Účelem přechodného ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb. je převést dosavadní ředitele veřejných škol a školských zařízení do nového režimu „funkčních období“ ve smyslu § 166. Takový byl původní záměr MŠMT. Podle přechodných ustanovení měla dosavadním ředitelům končit funkční období k jednotně stanoveným datům a v případě nevyhlášení konkursu zřizovatelem by se funkční období ředitele prodloužilo o 6 let.
Různé výklady novely
V praxi se objevila tvrzení, že se na dosavadní ředitele nevztahuje § 166 odst. 3 a že k datům uvedeným v přechodném ustanovení má dojít ke skončení funkcí všech dosavadních ředitelů a zřizovatelé musejí na všechna místa ředitelů vyhlásit konkursy.
Ve verzi návrhu novely dle stanovisek komisí LRV se nahradil pojem „funkční období“ pojmem pracovního poměru na dobu určitou a zastřela se souvislost mezi § 166 a přechodnými ustanoveními. Účelem této terminologické úpravy však nebylo stanovit pro dosavadní ředitele a pro zřizovatele přísnější pravidla a vyloučit je z působnosti § 166. Naopak pracovní komise LRV zdůrazňovaly zásadu právní jistoty a požadovaly co nejmírnější zásahy do postavení dosavadních ředitelů. S tímto postojem se neslučuje názor, že zřizovatelé musejí na všechna místa ředitelů vyhlásit konkursy.
Také Poslanecká sněmovna považovala návrh novely ve znění, které schválila, za jasný a pokládala za samozřejmé, že se novelizovaný § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. použije i na dosavadní ředitele v režimu přechodných ustanovení, jak dokládají stenozáznamy ze schůze, na které byl 20. prosince 2011 projednán návrh novely vrácený Senátem.
Skutečný význam přechodného ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb.
K výkladu právních předpisů se zásadně používá kombinace výkladových metod a nelze se omezit na strohý gramatický výklad. Většího významu nabývá výklad pomocí účelu zákona, argumentace vývojem právní úpravy, požadavek ústavní konformity výkladu, tedy musí být volen výklad, který šetří ústavně zaručená práva, a požadavek souladu s obecnými právními zásadami.
Tomu odpovídá výklad přechodných ustanovení, který ponechává vyhlášení konkursu na místo dosavadního ředitele na zřizovateli, resp. omezuje zřizovatele pouze návrhem ČŠI a školské rady, a je v souladu:
-    s účelem přechodných ustanovení, jímž od prvních fází legislativního procesu je stanovit, k jakému datu budou dosavadní ředitelé převedeni pod působnost § 166 odst. 3. K tomuto datu se tedy mají vztahovat postupy upravené v novelizovaném § 166 odst. 3, včetně automatického prodloužení pracovního poměru o dalších 6 let, nedojde-li k vyhlášení konkursu. Tento účel se během legislativního procesu nezměnil. Není dán věcný důvod, proč by měl zákon nutit zřizovatele k plošným konkursům na všechny ředitele jím zřizovaných škol a školských zařízení.
-    s ústavně zaručenou ochranou územní samosprávy. Nezasahuje totiž nepřiměřeným způsobem do výkonu samostatné působnosti krajů a obcí.
-    se zásadou smluvní svobody a dispozitivnosti soukromého práva. Ponechává totiž na zřizovateli jakožto subjektu, který ředitele jmenoval, rozhodnutí o tom, zda ředitel setrvá ve funkci. Zákon zřizovateli nevnucuje striktní postup v pracovněprávních věcech, nenutí ho vyhlašovat konkursy ani mu naopak nebrání vyhlásit konkurs na místa všech jím jmenovaných ředitelů.
-    se zásadou hospodárnosti veřejné správy. Konkursní řízení na ředitele veřejných škol zatěžuje veřejné rozpočty. Nebudou-li zřizovatelé nuceni k vyhlašování zbytečných konkursů, předejde se plýtvání veřejnými prostředky.
Další postup zřizovatelů
Ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., se na dosavadní ředitele použije s ohledem na účel právní úpravy a výše uvedené argumenty analogicky.
Bude záležet na zřizovateli, zda vyhlásí v termínu podle § 166 odst. 3 konkurs. Vyhlásí-li konkurs, přestává dosavadní ředitel vykonávat práci na vedoucím pracovním místě ředitele ke dni stanovenému v čl. II bodu 5.
Nedojde-li k vyhlášení konkursu, pokračuje dosavadní ředitel ve funkci a jeho pracovní poměr se mění na pracovní poměr na dobu určitou 6 let (po uplynutí těchto 6 let se postupuje opět podle § 166 odst. 3).
Tyto závěry také podpořila svým stanoviskem ze dne 6. ledna 2012 Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády České republiky.
MŠMT dále doporučuje zřizovatelům, aby dosavadním ředitelům, kteří budou zůstávat na vedoucím pracovním místě ředitele po dalších 6 let, vydali o této skutečnosti potvrzení.
Pozměňovacími návrhy poslanců byly zkráceny lhůty pro skončení „funkčních období“ dosavadních ředitelů, a to v první vlně již na 31. července 2012. Pokud bude zřizovatel chtít využít práva vyhlásit konkurs ve smyslu § 166 odst. 3, musí tak v první vlně učinit v období od 1. února do 30. dubna 2012. ČŠI nebo školská rada mohou zřizovateli navrhnout vyhlášení konkursu do 31. ledna 2012. Navrhne-li ČŠI nebo školská rada v této lhůtě zřizovateli konkurs, musí jej zřizovatel do 30. dubna 2012 vyhlásit.

Ing. Ladislav Němec
I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

12 Kostěj Kostěj | 12. března 2012 v 9:57 | Reagovat

[3]: Tos dala blbě otázku.Spíš kdy starosta po uvedení Zellera do funkce ředitela  míní umřít.Mělo by to být v ten samý den.Ať si proboha nemyslíme,že luďom někdy cigání.

13 pro "dolněmčana" pro "dolněmčana" | 12. března 2012 v 10:06 | Reagovat

proč sa vydáváš za dolněmčana? Si domorodec jak poleno.

14 vlčnovjan vlčnovjan | 12. března 2012 v 10:30 | Reagovat

[13]: Ale má pravdu. Jenom si ji někteří ve Vlčnově  nechtějí připustit.Ale Pijáček ví velice dobře že s Geržovou žádné štěstí neudělal.

15 hlas z Valy hlas z Valy | 12. března 2012 v 11:11 | Reagovat

[12]: Co sem pleteš umírání. šak si má ještě vyzvedávat diplom, že je v UNESCO. No kdyby tam šel nekdo jiný, tak to nepřežije - šak o tom bude eště psat Bartoníček dvě normostrany. A na jizdu se dojede podívat Nečas. Tož schovávajte vajca, nejlepší su ty zaprtky, budeme to po něm házat. Jestli bude sedět v novém amfiteátru, tak sa budeme aspon dobře trefovat.

16 vlčnovanka vlčnovanka | 12. března 2012 v 12:54 | Reagovat

[15]:Ale já ho tady nechcu.Na nějakého Nečasa nesu zvědavá.

17 Valan Valan | 12. března 2012 v 13:14 | Reagovat

[16]: Zvědavá, nezvědavá, máme demokraciju a toto musíš vytrpět. Furt lepší Nečas než fronta na banány.

18 dotaz dotaz | 12. března 2012 v 13:36 | Reagovat

[17]:To jako že když sme v UNESCO, tak tu budem mět lepší a vyší papaláše?
Dyť ten Nečas už je na odpis ten už dlouho nevydží, divej jak dopadli na Slovensku.
Blbě si odpověděl nečas není záruka ž nebude fronta na banány. Třeba bude víc těch co si banány odnechcou, dnes byly  v obchodě za 40/ kg.

19 kozel kozel | 12. března 2012 v 14:23 | Reagovat

[18]: Si děláte kozy. Myslíte na banány a s touto vládou nebudeme mět za chvílu ani na suché erteple.

20 valan valan | 12. března 2012 v 20:35 | Reagovat

Uš je najvyší čas zaset trávník a zaválat okolo amfíku aby do jízdy bylo možné potom chodit.
Ať sa trávník co najdřív zazeleňá nebo zas bude ostuda Vlčnova.
Nevím na co obec čeká, šak mokro néni.

21 muz z Vale muz z Vale | 13. března 2012 v 9:14 | Reagovat

[20]: trávník? šak dovezů umělý. enom sa podivaj na ten stávající, který je umělý. dovezli ho namotaný na hřídeli a roztáhli jak koberec. tož takový trávník bude všady.
ale ty ovce před pekárnů sa budú měnit za slepice. dneska je slepice vzácnější než ovca. z ovce máš vlnu, ale ta je ti pri globalním oteplování na houby. a ze slépek je aspon vajco. no a umele kurince se budu pect u josefikove. sak kdyz ten vdolecek tak nejak pokrutite, tak to moze byt skutečne kuřinec. a prazaci se budu potom o to bit.

22 hekr hekr | 13. března 2012 v 9:33 | Reagovat

Už ste slyšeli,že do komise na voléní ředitela si obecní vedéní schválilo Dacíka?

23 přivrženec přivrženec | 13. března 2012 v 10:32 | Reagovat

[22]:Ale to je víc něž skvělé !!!!!
Objektivní a spravedlivý výběr je zaručený!!! Jás si myslím, že není lepšího odborníka na školství.
A to že máme v zastupitelstvu vzdělané lidi přímo od fochu, to vůůůbec není podstatné.
Znáte to úsloví: "Dejte volovi funkci a...."

24 bingo bingo | 13. března 2012 v 10:33 | Reagovat

[22]: Asi bude zkoušet adepty z toho,jestli umí spravit školní hajzl nebo přitáhnout kohoutek.

25 pro "přivržence" pro "přivržence" | 13. března 2012 v 11:27 | Reagovat

Možná sa ti "vzdělaní lidi od vochu", jak píšeš, budú hlásit do konkurzu; tož potom nemožú byt v komisi, néééééééééééé?

26 heč heč | 13. března 2012 v 11:43 | Reagovat

[25]:  já něco vím a zatím nepovím

27 hoja hoja | 13. března 2012 v 11:56 | Reagovat

[26]:já zasej nevím nic, ale všecko si vymyslím

28 taky heč taky heč | 13. března 2012 v 12:05 | Reagovat

[26]: Nenaparuj se - všechno je radou odkleplé a za chvilku to bude viset.

29 špeh špeh | 13. března 2012 v 12:07 | Reagovat

[27]: Tož já co vím aj vyvalím.Zelér ide do komise za učitele a Knotková za školsků radu.

30 hojaja hojaja | 13. března 2012 v 12:17 | Reagovat

[28]: Aby náhodou na perle s informacema nebyli první jak na rádiu,tak k Dacíkovi si  schválili další školní specialistku zdravotní sestru Mošťkovou . Starostova smečka takticky ovládla komisi. Mají většinu. A v komisi není nikdo z nezávislých.

31 šiška šiška | 13. března 2012 v 12:27 | Reagovat

dacík je na místě, kohútek aj hajzl spravit umí třebaže za 6 tisíc korun,
on nutně potřebuje ve škole sponzora proto si ho musí vybrat sám,
ona zdravotní marfuša mu v tom pomože a bránit nebude.

32 znalec  místních poměrů znalec místních poměrů | 13. března 2012 v 12:35 | Reagovat

[30]: Politikaření Pyjusovců pokračuje i po pádu Geržové. Dokud budeme mít vedení v tomto složení,tak to ani jiné nebude.

33 jo jo | 13. března 2012 v 12:57 | Reagovat

[28]:Dotaz:jak dlouho trvá Mikulcova chvilka než stihne  zveřejnit  usnesení  rady?
Odpověď:v průměru dva měsíce.

34 dost dobré dost dobré | 13. března 2012 v 15:52 | Reagovat

[30]: Dobře promyšlené .Čtyři pijáčkovci z komise po domluvě se starostou někoho navrhnou a starosta se schová za doporučení komise. Dva z nich jsou v radě,takže si tam zase dají svého.

35 fuj fuj | 13. března 2012 v 16:13 | Reagovat

[30]: To musí bavit! O ředitelovi školy budou rozhodovat dvá, co škole nerozumí a navíc prdli u voleb že je nikdo ve vedení nechtěl.Ještě že v zastupitelstvu mají svoje lidi,co je do funkcí přes odpor veřejnosti dotlačili.A od té doby se naparují,jak kdyby sežrali všecek rozum a volby vyhráli.

36 Školáček Školáček | 13. března 2012 v 16:16 | Reagovat

Mě je jedno kdo bude šéfovat ve Vlčnově na škole stejně si myslím že je to jasné,jenom ludé velice Vás prosím udělejte všechno proto a zachovej nám Hospodine našeho milovaného školníka-tech.ředitele soudruha Bělohlávka. Víme že to je odborník jakého néni po Hradišť a kdo ví jestli v Hradišti,erudyce,pracovitost,obrovský rozhled no a že na škole bydlel za hubičku ponechme stranou. já su aby zůstal bo na odbornů prácu je nám treba odborníkou.

37 gábinka gábinka | 13. března 2012 v 16:36 | Reagovat

[36]: Mě sa najvíc lúbí,že strýc školník mívá dycky takové dobře oprané bělučké třičko,aj suprové ryfle z botkama a dyž nekde chybí šrúbek,tož hned ví,koho zavolat na správku.

38 nooo? nooo? | 13. března 2012 v 17:19 | Reagovat

[36]: Když je ti jené,kdo bude ředitel,tak napiš kdo.

39 realista realista | 13. března 2012 v 17:46 | Reagovat

[38]: Víš tak akorát veliké h...o!

40 fuuj fuuj | 13. března 2012 v 18:05 | Reagovat

To jako že Kvasnička nemá šanci? Fuuj.

41 IF IF | 13. března 2012 v 20:49 | Reagovat

Přikláním se k názoru , že volba  TOPáka  Dacíka do výběrové komise na ředitele naší školy je ta nejlepší. Ve Vlčnově není občana , který by byl s místní školou spojen více než právě on. Řekl bych , že na rozdíl od těch ,kteří školu vnímají jako zdroj duchovních hodnot a studnici poznání , tak on je s touto naší institucí spojen přímo fyzicky.
Spletí  trubek , rour , kohoutů a ventilů je spojen jako dítě pupeční šňůrou se svou matkou. Tímto labyrintem tříčtvrtek , coulek , pětičtvrtek a já nevím jakých trubek , nejlépe však stovek a stopadesátek odpadních rour , tím vším kape a teče mistru Dacíkovi ta jeho životodárná míza . Po každém jeho zásahu ve školní budově se jeho šrajtofle zazelení jak louka na jaře.
Věřím tomu , že i penízky ,co vytekly z naší školy mu dopomohly k těm jeho spanilým jízdám koňmo na místním stadionu při neokázalých oslavách narozenin , už ani nevím koho. Že by našeho starosty? A při podobných projevech jeho skromnosti , o kterých si jen tak mimochodem , potom povídá celá dědina.
Kdo by si nechal takovou  bezednou studnici vypustit?
Truhlářovi  to vlhko školních trubek poslední dobou trochu škodí a dřevu vždy bude , ale  pro instalatéra je to ještě stále požehnání.

42 valan valan | 13. března 2012 v 21:39 | Reagovat

Když Dacík něco zvorá, tak se z toho vyzpovídá. Dopomáhej mu panbůh, ať má radost.
A ta zdravotní Marfuša - škoda řeči, milý Janku.

43 dara dara | 14. března 2012 v 10:15 | Reagovat

[42]:

[41]:

[31]: zavidite schopnym lidem jejich posty

44 cha cha cha cha cha cha | 14. března 2012 v 10:18 | Reagovat

[43]: mongolský fór tohoto roku

45 Školáček Školáček | 14. března 2012 v 10:36 | Reagovat

36, Tož máme tady ve Včnově dost můdrých ludí ale můj favorit je-------JOSKON.

46 Stiflerova máma Stiflerova máma | 14. března 2012 v 10:47 | Reagovat

[45]:Aj můj!

47 dotaz dotaz | 14. března 2012 v 14:43 | Reagovat

Ví se už, kdo se opravdu na ředitela  přihlásil?

48 Že by Že by | 14. března 2012 v 14:59 | Reagovat

jelimánek a tatrmánek?

49 ? ? | 14. března 2012 v 15:24 | Reagovat

[48]: Čí je to přezdívka?

50 Uzavření přihlášek do konkurzu Uzavření přihlášek do konkurzu | 14. března 2012 v 15:46 | Reagovat

Takže dnes se uzavírá možnost se přihlásit do konkurzu. Tak máme 6 adeptů. To si někteří zgustnou, až se objeví jejich jména.

51 tak jak tak jak | 14. března 2012 v 15:53 | Reagovat

[50]: Tak  sem s nima! Nebo kecáš?

52 dara dara | 14. března 2012 v 15:56 | Reagovat

a eště do tésvaté trojky pujde křešťan IF a chytra ATA

53 Musím Musím | 14. března 2012 v 15:56 | Reagovat

držet hubu a krok, pochop to.

54 kopálista kopálista | 14. března 2012 v 16:19 | Reagovat

[53]: Mikulče vysyp to a nehrej si na charaktera.

55 vlčnovjan vlčnovjan | 14. března 2012 v 17:26 | Reagovat

Nevěřím tomu, že po tom tak dychtíte..... Víme, jakou má škola úroveň. Každý si za poslední dobu udělal obrázek o všem , co se kolem školy šustlo a nevěřím, že by se situace zlepšila( dle současného personálu). Věnujte se raději užitečnějším věcem - např rodině. Je to určitě lépe využitý čas....

56 jo jo jo jo jo jo | 14. března 2012 v 18:57 | Reagovat

[53]: vím jedno jméno a tomu to ředitelování přeju!

57 Jan Jan | 15. března 2012 v 9:46 | Reagovat

Včera sem měl  diskusi s mojí známou. Její dcera je ředitelka školy někde v Čechách a ta škola je asi tak jak ve Vlčnově. že je to diskriminace, že to má jenom teď na šest  roků a ještě neví jestli nebude na její místo konkurs. Tak jsem jí na to řekl: ale dnes to nemá nikdo jisté.Ona má za to 30 klacků aj víc a to se vyplatí  i kdyby jenom 6 roků. A to o prázdninách si přivydělává průvodcováním na zámku.Protože má čas. Já mám tři týdny dovolené a jsem rád, když si stihnu podělat co potřebuju doma.Tož se kvůli tomu ředitelovi tady nepo....

58 komisař komisař | 15. března 2012 v 17:06 | Reagovat

[57]: Dyby sas lepší učíl mohl sas přihlásit .Podle toho rozumování bys to  vyhrál!

59 dotaz dotaz | 15. března 2012 v 17:29 | Reagovat

[54]: Šel do toho Michal Slinták?

60 kamarádka kamarádka | 15. března 2012 v 17:32 | Reagovat

Míšo, tak se ozvi a těm zvědavcům odpověz....

61 ATA ATA | 15. března 2012 v 18:08 | Reagovat

[59]: Michalovi držím pěsti a přeji, aby mu to v konkurzu vyšlo - doufám, že nejsem sama!:)

62 for ATA for ATA | 15. března 2012 v 18:15 | Reagovat

Takže tvůj Milan se nepřihlásil?!?

63 hlas lidu hlas lidu | 15. března 2012 v 18:31 | Reagovat

[61]: Co zkůšáš?  Blbý fór !

64 NIC NIC | 15. března 2012 v 18:39 | Reagovat

nezkůšám, tento dotaz tu už byl několikrát a né ode mňa. Zkůšat možeš tak akorát děcka ve škole.

65 Michal Slinták Michal Slinták | 15. března 2012 v 18:42 | Reagovat

[59]: Přihlásil jsem se. Pokud člověk něco kritizuje, měl by umět nabídnout i řešení.

66 Fanoušek Fanoušek | 15. března 2012 v 19:00 | Reagovat

Konečně pořádná odpověď. Držím palce.

67 Roman Struhařík Roman Struhařík | 15. března 2012 v 19:45 | Reagovat

[65]: Přesně tak :) Přeji zdar dobré věci.

68 tož kurva tož kurva | 15. března 2012 v 19:47 | Reagovat

Snad nový ředitel bude z týmu ODS případně oddaný poddaný.Jinak by to dál v mongolském školství  nestálo za nic. Snad autorita starosty nezklame!

69 dědáček dědáček | 15. března 2012 v 20:05 | Reagovat

[65]: Esli ťa chlapče dajú ke korytu tož už teho moc nenamudruješ! Oni by ti utáhli kohútky do školního rozpočtu!

70 Roman Struhařík Roman Struhařík | 15. března 2012 v 20:10 | Reagovat

[5]: Jo jo, hned poté co sa dozvíme neco nové o parkovacích místoch pro kostel taky sa chcu optat na ty cestičky, z kerých sa dá chodit enom po pásku kostek na kraju.

Z technického hlediska je vše správně - jen to celé mělo být promýseno, ne navrstveno po frakcích.

71 rada rada | 15. března 2012 v 22:59 | Reagovat

Za svým předsvědčením snad můžu udělat pár kroků pěšky nebo zaparkovat třeba u Enapa. Pána Boha by potěšilo,že pro něho něco uděláš!

72 a ještě jedna a ještě jedna | 15. března 2012 v 23:12 | Reagovat

a ještě víc by ho potěšilo,kdybys miloval bližního svého!a taky mu odpustil jeho viny a zbytek už znáš a kdo jsi bez viny....pa paa ještě jednaa

73 bingo bingo | 16. března 2012 v 12:12 | Reagovat

[72]: ten konec máš nejaký divný,asi po tobě zrovna někdo šlahl šutrem!

74 přesně tak přesně tak | 16. března 2012 v 12:24 | Reagovat

[61]: Michalovi držím taky pěsti a když mu to nevyjde, nevadí, mně bude stačit, když z něho bude starosta.

75 pro (61) pro (61) | 16. března 2012 v 12:51 | Reagovat

A čím by tom býl Milan Kvasnička?

76 ATA ATA | 16. března 2012 v 16:29 | Reagovat

[62]:

[75]:
Koncem minulého týdne ředitel ZŠ Dolní Němčí oznámil našemu starostovi, že nebude podávat přihlášku do konkurzu na ředitele školy Vlčnov, ale má zájem být v komisi. Podle již známého složení komise  vidno, že starosta včetně dalších členů našeho vedení  jej neuznali pro něco takové dostatečně schopným. Lze si tedy snadno dovodit, pokud rozhodují stejní lidé, jak by dopadl  v našem vlčnovském konkurzu.

77 jeden  z mnoha jeden z mnoha | 17. března 2012 v 0:23 | Reagovat

[76]: Měl jsem jinou představu.Koho si zas Pijáček ze svých dosadí!

78 povzdech povzdech | 17. března 2012 v 7:47 | Reagovat

[77]: Snáď sa znova přihlásila Geržová a oni ju vyberů aj na podruhé.Aspoň by byla jistota,že sa nic měnit nebude.Dyž byli celé roky na obci s ňů tak spokojéní.

79 také zažíl také zažíl | 17. března 2012 v 19:31 | Reagovat

Dle mého názoru ředitelkou školy nebude nikdo jiný,  než současná zastupivší ředitelka Kučerová Jitka. O tu se musí starosta také postarat , aby se dožila důchodu v celé slávě . Za roky vzorného podnášení a držení "huby" na veřejnosti si to právem ZASLOUŽÍ. Kamarádky, vlastně kamarádi - nesmíme zapomínat na starostu  si opět pomůžou .Budoucí důchodkyně Geržová si může ke své malé penzi ještě v budoucnu přivydělat .   Žádní další KOSTLIVCI v případě nového elementu nevyjdou najevo.Všechno tam poběží jak bylo ,všichni zůstanou na  svých teploučkých místečkách a budou se zavděčovat, podnášet a donášet jak byli zvyklí . Nic se nezmění .Proto jsou v komisi pan Dacík a p.Moštková . Pan Kvasnička by svými znalostmi a vědomostmi paní Kučerovou při konkurzu dokázal utopit na lžičce vody, proto nesmí být u výběrového řízení . Ve Vlčnově nejsou žádní odborníci potřeba - ani u konkurzů  ani v sedlech . Ať žije KOCOURKOV !!!

80 také poznál také poznál | 17. března 2012 v 19:53 | Reagovat

Své znalosti a vědomosti bude moci pan Kvasnička obhájit v konkurzu v Dolněmčí.

81 úspěch úspěch | 17. března 2012 v 22:33 | Reagovat

Náhodou zstupivší ředitelka Kučerová sehnala konečně měsíc před přijímacími zkouškani na střední školy učitelku matematiky pro devátý ročník. Otázkou je co se stihnou za ten 1 měsíc doučit.

82 názor názor | 17. března 2012 v 23:04 | Reagovat

[80]: Tak to nemusí před nikým  obhajovat,je to jasné z vysoké úrovně školy,kterou léta vede.

83 hýlom hýlom | 17. března 2012 v 23:28 | Reagovat

[79]: Stačí si pustit záznam z projevu Kučerky na zastupitelstvu,který  zveřejnil Bartoníček a je jasné,že ta chudina není schopná ani pořádně nic přečíst.Jak by mohla něco řídit!

84 tož tak tož tak | 18. března 2012 v 11:50 | Reagovat

Jelimánek už se přihlásil k účasti v konkurzu, tatrmánek přijede od Hluku.

85 tak tak tak tak | 20. března 2012 v 7:04 | Reagovat

http://www.novinky.cz/krimi/262342-sikanujici-reditelky-se-po-odvolani-z-funkce-nezastal-ani-soud.html

86 k názoru (82) k názoru (82) | 20. března 2012 v 8:00 | Reagovat

Bude muset v konkurzu obhajovat; také v Dolněmčí bude konkurz na ředitele školy.

87 no jo no jo | 20. března 2012 v 9:46 | Reagovat

[85]: Hlavně že u nás to odvolání nešlo,pořád bylo málo důvodů.Jinde by jim naše důvody stačily.

88 hm hm | 20. března 2012 v 14:49 | Reagovat

[86]: a prd...

89 jéé jéé | 20. března 2012 v 18:21 | Reagovat

88)  Ty máš ale básnické střevo!

90 joo joo | 17. října 2012 v 10:16 | Reagovat

[76]:Čingischána by mongolé nechtěli

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama