Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


PETICE & PETICE

29. listopadu 2012 v 22:13 | ATA |  Obec-věc veřejná
Na podkladě petice některých obyvatel (taky jsem podepsala) bydlících ve středu obce, kterým už došla trpělivost s "výsledky" víkendových svozů pořádaných Disco Magic, bylo přijato na minulém zastupitelstvu usnesení připravit návrh vyhlášky, kterou by se sice úplně problém nevyrušil, ale alespoň částečně zmírnil.Jako odezva byla podaná jinou skupinou obyvatel toužících po společenském a kulturním životě v naší obci druhá petice.


Na pondělním zastupitelstvu byly předloženy návrhy dvou vyhlášek, z toho jedna ve dvou variantách. Jejich definitivní podoby by měly být schváleny na prosincovém zasedání, na které si mají zastupitelé připravit další upřesňující či doplňující návrhy. Protože je to hodně vážný zásah do chodu obce, předkládáme texty také vám. Takže pište postřehy či názory, pokud možno něco, co by mohlo být použito při jednání.


Obecně závazná vyhláška obce Vlčnov
č. xx/2012,
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Vlčnov se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky lze provozovat pouze v době od 08.00 do 23.00 hodin, ve dni pracovního volna a dni předcházejícím dni pracovního volna nebo státnímu svátku od 08.00 do 24.00 hodin.
(2) Podniky tanečních zábav (plesů) a diskoték lze provozovat v době od 18.00 do 02.00 hodin následujícího dne.
(3) Podniky kulturní pořádané v období konání Jízdy králů, lze provozovat v době od 07.00 do 02.00 hodin následujícího dne.
Čl. 2
Oznamovací povinnost
1. Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit nejméně 15 dnů před jeho konáním Obecnímu úřadu Vlčnov:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
b) označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,
f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,
g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,
h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce 1),
i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany2).
2. Kulturní podniky pořádané přes Jízdů králů, uvedené v oficiálním programu, ohlášení nevyžadují.


Obecně závazná vyhláška obce Vlčnov
č. xx/2012,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů a zjevnému umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce Vlčnov se na svém zasedání dne ................ usnesením č. Z-XXX/XX/10.14 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápůjů a tím vytvořit opatření směřující k ochraně na veřejném pořádku a na zájmech chráněných obcí Vlčnov jako územním samosprávným celkem, a to zejména s ohledem na mladou generaci.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky, sportoviště, dětské hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1
2. Alkoholickým nápojem je lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.2
3. Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostrantví s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.
4. Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí rozlévání alkoholických nápojů nebo výdej otevřené láhve nebo jiné nádoby s alkoholickým nápojem.
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích
1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství v obci Vlčnov.
2. Vymezené plochy se zákazem konzumace alkoholických nápojů a
zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1, které jsou nedílnou součástí této vyhlášky.
3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejných prostranství se nevztahuje na:
a) povolené předzahrádky před restauracemi, které jsou součástí restauračních zařízení, a to po dobu jejich provozu,
b) pořádání kulturních,sportovních a jiných společenských akcí pořádaných, spolupořádaných nebo konaných pod záštitou obce,
c) dobu konání Jízdy králů,
d) silvestrovské oslavy ve dnech 31. prosince a 1. ledna příslušného roku.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenovaná v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. Porušení této obecne závazné vyhlášky bude postihováno dle příslušného právního předpisu.3
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.Zastupitelstvo obce Vlčnov se na svém zasedání dne ................ usnesením č. Z-XXX/XX/10.14 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápůjů a tím vytvořit opatření směřující k ochraně na veřejném pořádku a na zájmech chráněných obcí Vlčnov jako územním samosprávným celkem, a to zejména s ohledem na mladou generaci.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky, sportoviště, dětské hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1
2. Alkoholickým nápojem je lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.2
3. Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostrantví s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.
4. Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí rozlévání alkoholických nápojů nebo výdej otevřené láhve nebo jiné nádoby s alkoholickým nápojem.
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích
1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství v obci Vlčnov.
2. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou :
a) všechny autobusové zastávky v katastru obce a nejbližší okolí v okruhu 15 metrů od nich;
b) všechny veřejně přístupné sportoviště a dětské hřiště v katastru obce a v okruhu 100 m od nich;
c) ----.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Porušení této obecne závazné vyhlášky bude postihováno dle příslušného právního předpisu.3
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 


Komentáře

1 znalec místních poměrů znalec místních poměrů | 29. listopadu 2012 v 22:57 | Reagovat

Stejně nic nepomože, chlastat sa bude všady furt!

2 přebralsson přebralsson | 30. listopadu 2012 v 6:56 | Reagovat

[1]: A už sa rýsuje další akce!
http://www.facebook.com/events/562966487063192/

3 přebralsson přebralsson | 30. listopadu 2012 v 7:13 | Reagovat

196/2006 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 5/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením konzumace alkoholu a jiných návykových látek na veřejném prostranství.

A výsledek? Vyhláška se zrušuje dne vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů...

4 znalec znalec | 30. listopadu 2012 v 7:19 | Reagovat

[2]: Kdo ví, co před 6 rokama v ní posrali! Jinde  teď fungují!

5 superznalec superznalec | 30. listopadu 2012 v 8:03 | Reagovat

Vyhlášky jsou dobrý nápad ,ale kdo bude kontrolovat dodržování?

6 nad věcí nad věcí | 30. listopadu 2012 v 8:37 | Reagovat

Zákaz pití alkoholu by měl platit ve středu obce, kolem kostela, protější park, parková výsadba směr dolní , která se dělá,jestli tam budou nějaké lavky,a jasně zastávky včetně několika metrů kolem nich. Jinde mají výjimky na Silvestra a Nový rok, u nás by to byla ještě JK. Ještě kdyby byly nějaké vánoční trhy u latríny,tak v době konání i tam.

7 pod věcí pod věcí | 30. listopadu 2012 v 8:49 | Reagovat

[6]: A co chlastačky májky? Máš nápad jak by si je zlegalizoval? Já teda ne.A to je to jádro pudla a celého problému.Ha.

8 tak jo tak jo | 30. listopadu 2012 v 9:00 | Reagovat

[6]: Hlídání Mája bych tam dal taky. Je to zajetá tradice a nemělo by se to děckám brat.

9 hlas lidu hlas lidu | 30. listopadu 2012 v 9:07 | Reagovat

[8]: Takže legalizovat chlastání a dělání bordela děcek co jim néni mnohým 18  u křižovatky celý měsíc? To nemožete myslet vážně?

10 návrh návrh | 30. listopadu 2012 v 9:21 | Reagovat

[8]: tož si máj daj ke svojému baráku! ať ti puboši tam vyřváňajů když jsi tak na dodržování tradic! ještě ti nam možů aj udělat zgarbák,tak jak bývá u mája našů tradiců!

11 ale ale | 30. listopadu 2012 v 9:29 | Reagovat

[8]: Ale tam přece nebugří jen děcka, ale všichni ožralí,kteří táhnou z hospod, které zavírají. Je to stejné , jak když se vyrojí z Magiku. Tam je zakopaný pes!

12 přebralsson přebralsson | 30. listopadu 2012 v 10:42 | Reagovat

[11]: Tož fčíl konečně negdo trefíl hřebíka na hlavu. Viděli ste nekoho, jak si na veřejném prostranství nahýbá z flaše? (tož to by za prvé moseli svítit v noci lampy, že). Za to ožralých, jak dělajú bordel sem už viděl dost. A co takto vyhlášku na zákaz nočního vycházéní (ožralých a preventivně aj střízvých).

Nic to nevyřeší - na to platí enom obecní policajt. Navíc néni v návrhu vyhlášek nic o drogách.

13 sslon sslon | 30. listopadu 2012 v 11:22 | Reagovat

[12]: asi nechtěli tě připravit o tvoje oblíbené cukrátko

14 stará indiánka stará indiánka | 30. listopadu 2012 v 11:33 | Reagovat

[12]: Já například viděla oblíbenou Helenu ( škoda že už tu není s náma v naší obci), jak tam ráno probírá zbytky, co jí chasa nechala u májky a jak se hrabe se v odhozených flaškách. V noci po dědině nechodím, ale podle toho výběru, co tam ráno bývá rozházený ( kdysi i likérka drak a jiné)tak to nevypadá , že by to chlastali vevnitř.
HOWG

15 manytú manytú | 30. listopadu 2012 v 11:54 | Reagovat

[12]: Že ty dycky mosíš byt ze fšeckým rychle hotový. Přes noc hulákání od mája,ráno kolem  prázné flaše a chrápající na madračkách , ale mysím to chlámal nekdo na pepčíně, lidový mysliteli!

16 tož tak tož tak | 30. listopadu 2012 v 12:51 | Reagovat

[12]: O půjčení policajtů přes víkend jednají, ale prý moc stojí.

17 přebralsson přebralsson | 30. listopadu 2012 v 13:22 | Reagovat

[16]: Šak ať stójí. Postavíme ho na obecní kruháč a sem tam može obéjít kolečko, aby mu nezdřevnatěly nohy. Daléj ani chodit nemosí.
Tradica netradica, šesnáctiletí smradi u mája nemajú co chlastat. Jeden púčený policajt može májku hlídat s něma a půlka "problému" je vyřešená aj bez vyhlášky...

18 já | 30. listopadu 2012 v 13:39 | Reagovat

[17]: Ale pokud nebude ten zákaz natvrdo ve vyhlášce, policajt je nemá za co trestat, ty ťuldo, někdy ti to osobně vysvětlím...

19 šmankote šmankote | 30. listopadu 2012 v 13:44 | Reagovat

[18]: Ten přebralson je dnes nejak natvrdlý! Chtělo by to vysvětlit osobně a natvrdo!

20 přebralsson přebralsson | 30. listopadu 2012 v 14:03 | Reagovat

[18]: Přebrals nebo co? Říká ti neco přestupkový zákon č. 200/1990 Sb., § 30,47,49,50 a nebo nedejbože trestní zákoník č. 40/2009 Sb.?
Já navrhuju obecní vyhlášku, kerá bude přikazovat najdřív myslet a potem teprú psat.

21 hoho hoho | 30. listopadu 2012 v 20:16 | Reagovat

[11]: Jestli by byly ohrožené májové sedánky se starostou a flaškou, tak žádná vyhláška neprojde.

22 Bydlím Bydlím | 1. prosince 2012 v 8:06 | Reagovat

ve středu obce a s poticí ani antipeticí za mnou nikdo nepřišel.

23 co? co? | 1. prosince 2012 v 9:53 | Reagovat

[22]: Bys mosel ít na dýzu lebo sedět v hospodě,kde sa anti podepisovala.Kde myslíš že podpisy  pinklica obstarávala?

24 Bydlím Bydlím | 1. prosince 2012 v 16:01 | Reagovat

[23]:ve středu obce a podepsala bych antipetici.A kde podpisy obstarávali ti co jsou pro tu první petici?

25 ? ? | 1. prosince 2012 v 22:23 | Reagovat

[24]: kerá ty si? že sem tě neviděl uklůzat bordel po tvojích favoritoch!

26 hm hm | 1. prosince 2012 v 23:09 | Reagovat

[24]: Škoda že ťa mama nenaučila pro pořádek.

27 Pozorovatel Pozorovatel | 2. prosince 2012 v 16:34 | Reagovat

Ano souhlasím na Magicu se dějí věci, chcete-li být objektívnní nezapoměnte na vedle se nachazející Casíno,tam by se dala zřídt interupční a alkoholická komise.

28 ATA ATA | 2. prosince 2012 v 17:26 | Reagovat

[27]: Casinu velí Vašek! Ten naprosto přesně ví, co si může dovolit. Byl na zastupitelstvu a co říkal mělo hlavu a patu (můj souhlas)! Proč plošně postihovat i takové, kteří jsou v "normě"?

29 občanka občanka | 2. prosince 2012 v 19:05 | Reagovat

A nevíte znáhodú, proč obec provedla výsadbu předzahrádky Mošťkom (palečkom) u hřbitova Marty-místostarostky tchána za obecní?
Kolik to vůbec stálo? Potom sa všeci možeme divit, kde sa ztrácajů obecní peníze. Takéj bych to tak před svojím chtěla.

30 hlas lidu hlas lidu | 2. prosince 2012 v 19:47 | Reagovat

[29]: kdo neví,de sa zeptat na zastupitelstvo, kdo nechce ,má ta to nezávislé! S Pyjusovcama nepočítajte, ti hubu kvůli místním ludom neotevřů!!!

31 přívdaná přívdaná | 2. prosince 2012 v 20:45 | Reagovat

[29]:Jak víte,že to bylo za obecní?

32 občanka občanka | 2. prosince 2012 v 21:00 | Reagovat

Vrabci z obecního úřadu štěbetaly.

33 přivdaná přivdaná | 2. prosince 2012 v 21:12 | Reagovat

[32]: Tady máš taky hrubku.Kolik ročníků základní školy máš ukončených?

34 občanka občanka | 2. prosince 2012 v 21:30 | Reagovat

Hrubka-nehrubka, důležité je to, že Mošťkova rodina zneužívá obecních rozpočtů.

35 k zamyšlení k zamyšlení | 3. prosince 2012 v 12:15 | Reagovat

Cituji komentář jednoho Američana k situaci v naší zemi:
"Je s podivem, že zemi, kterou nepustoší tornáda, neničí zemětřesení,  úrodu nesežerou kobylky, netrápí ji roky sucha,  místo sopky sem tam vybuchne parovodní potrubí,  nezažila 67 let válku,dokáže dostat na kolena parta zlodějů,  podvodníků a lumpů během 23 let.......
Myslím, že není co dodat !!

36 cha cha cha cha cha cha | 3. prosince 2012 v 14:28 | Reagovat

[Smazaný komentář]

[Smazaný komentář] esli si pozorovatel nebo mongol nevím, ale je poznat že to píše jeden a ten samý blb!

37 Tonda Starý Tonda Starý | 3. prosince 2012 v 14:38 | Reagovat

[Smazaný komentář]

[Smazaný komentář]

[36]: Nejenom blb, ale i vymaštěná hlava. Malokomu se líbí na ulici zvratky a binec. A příště se podepiš ty stará(ý) nádhero!

38 maminka maminka | 3. prosince 2012 v 14:48 | Reagovat

[Smazaný komentář]Je škoda, že se zmůžou takoví jenom na hloupé řeči. Včera bylo v klubu mikulášské odpoledne moc pěkné. Dobrovolnící udělali smysluplnou akci takových je třeba a ne takových hlupanců jako ty.

39 fuj fuj | 3. prosince 2012 v 15:22 | Reagovat

[Smazaný komentář] Mosíš byt dobrá špina

40 Joskon Joskon | 3. prosince 2012 v 18:08 | Reagovat

Vážení anonymové, trochu slušnosti prosím. Děkuji.

41 xy xy | 3. prosince 2012 v 18:44 | Reagovat

Neměli by se spíž zamyslet rodiče těch "dětí" jestli je správně vychovávají? Pokud je dítě nebo mladý člověk slušně vychován, tak ví kdy má dost.
A někdy bývá i pro zkušené a vytrénované lidi náročné setkání na Silvestra na zámečku a nebo někdy i akce na myslivecké chatě....

42 podle mne podle mne | 3. prosince 2012 v 21:17 | Reagovat

[41]: rodič může být příkladem. Až mu dítě dospěje, nemá na jeho chování vliv. A takové vyrostlejší puberťáky stejně neudržíte. Patří to k mladosti a potřebují si to vyzkoušet.
Snahou této vyhlášky není zákaz konzumace alkoholu, posezení v restauraci atd., ale nastavení pravidel pro střed obce, aby nedocházelo k poškozování práv ostatních obyvatel.

43 césar césar | 4. prosince 2012 v 8:24 | Reagovat

[42]: Jak to asi dopadne? Budou mět přednost zájmy naší omladiny třeba veřejně  nasávat u obecního latrínového komplexu , nebo se dá přednost těm, co nemají potěšení bydlet třeba jak starosta na dolním konci a kvůli rozhodnutí umístit hlavní máj ve středu jsou otravováni májovým řáděním. Jen na okraj , nemohl by máj být přemístěny k baráku tomu, kdo rozhodl o jeho současném  zasazení?

44 občan občan | 4. prosince 2012 v 11:48 | Reagovat

To by jste mohli nechat zakázat např. zvony na kostele, které budí lidi nebo např. průjezd nákladních a zemědělských strojů např. v okolí družstva. Nebo taky zakázat pekárnu ve které vznikají vůně pečiva a někoho to může obtěžovat apod.

45 místní místní | 4. prosince 2012 v 12:05 | Reagovat

[44]: Jestli zvonění zvonů na kostelu a nebo průjezd  zemědělských strojů nebo vůni chleba z pekárny  ztotožňuješ  stejně jako bordel a demolování středu obce od ožralých, tak se zajdi  na nejaké prášky na hlavu.

46 abc abc | 4. prosince 2012 v 12:14 | Reagovat

Vždy je to o chování jedince a jak je vychovaný svými rodiči....

47 xy xy | 4. prosince 2012 v 12:19 | Reagovat

Taky by někdo mohl namítat, že když je Jízda Králů a v sobotu večer se valí houfy lidí do búd a pak nad ránem se valí houfy zpět a jsou napití, křičí, můžou ničit auta apod., tak by se to mohlo taky zakázat.
Je to o přístupu lidí, ale vždy se někdo najde co mu bude všechno vadit a hlavně na těchto stránkách vadí všechno a všem, žádná tolerance zde není.

48 mladý mladý | 4. prosince 2012 v 16:31 | Reagovat

[46]: potom by platilo: já piju, ničím, hulákám, protože mňa rodiče špatně vychovali. Od určitého věku je každý svého štěstí strojvůdce a je odpovědný za své činy.
Mladý, -á si bude užívat, souložit a následky ponesou rodiče. Budou za ně platit dluhy, žehlit průsery, vychovávat místo nich vnuky.

49 tož pozor tož pozor | 4. prosince 2012 v 17:14 | Reagovat

[47 jo mě vadí hulákání a bordel když se ožralí vylejou v noci. nemože to vadit akorák volovi,co je za jedno s nima!

50 občanka občanka | 4. prosince 2012 v 21:42 | Reagovat

A nevíte znáhodú, proč obec provedla výsadbu předzahrádky Mošťkom (palečkom) u hřbitova Marty-místostarostky tchána za obecní?
Kolik to vůbec stálo? Potom sa všeci možeme divit, kde sa ztrácajů obecní peníze. Takéj bych to tak před svojím chtěla.

51 zero zero | 4. prosince 2012 v 21:50 | Reagovat

[50]: Běž se zeptat na obec.

52 Havana Havana | 5. prosince 2012 v 8:14 | Reagovat

Co se týče Diskotéky jednou týdně - nejsem z ní nijak nadšený, ale myslím že ta samotná ani provoz restaurací nemůže rozumného člověka zlobit - prostory jsou solidně zvukově izolované a nejbližší obydlené domy jsou dost daleko - není důvod vymýšlet kvůli tomu zbytečné vyhlášky.
   Co se týče lidí rozbíjejících vandalů a hlučných v ulicích - na to je taky velmi jednoduchý lék - v naprosté většině to dělají naši lidé - nezajíždí sem komanda z okolitých vesnic , aby nám pobluly parkoviště!!! Máme ve středu obce jistě ne zrovna levný kamerový systém - neříkejte mi , že je problém tyto lidi z totožnit, udělit jim pokutu či jinak potrestat (např. prací)- jak by se to rozkřiklo - spoustu lidí by se uklidnilo!!!
   Vymýšlat zbyteč

53 Havana Havana | 5. prosince 2012 v 8:19 | Reagovat

Co se týče Diskotéky jednou týdně - nejsem z ní nijak nadšený, ale myslím že ta samotná ani provoz restaurací nemůže rozumného člověka zlobit - prostory jsou solidně zvukově izolované a nejbližší obydlené domy jsou dost daleko, takže zvenku je jen málo slyšet - není důvod vymýšlet kvůli tomu zbytečné vyhlášky.
   Co se týče lidí rozbíjejících vandalů a hlučných v ulicích - na to je taky velmi jednoduchý lék - v naprosté většině to dělají naši lidé - nezajíždí sem komanda z okolitých vesnic , aby nám pobluly parkoviště!!! Máme ve středu obce jistě ne zrovna levný kamerový systém - neříkejte mi , že je problém tyto lidi z totožnit, udělit jim pokutu či jinak potrestat (např. prací)- jak by se to rozkřiklo - spoustu lidí by se uklidnilo!!!
   Vymýšlat zbytečné, nedemokratické svobodu omezující vyhlášky umí kdejaký debil...
   BUďme rádi, že můžeme v klidu na Magicu posedět  třeba až do tří hodin ráno - a ruku na srdce , většinou to bývá v naprostém klidu a pořádku.
No nic jidu sa obléct za jdu pohledat tu antipeticu - podepíšem :-)

54 tak tak | 5. prosince 2012 v 8:51 | Reagovat

http://www.novinky.cz/domaci/286797-vikendovy-program-sestnactiletych-opit-se.html[53]:

55 čulibrk čulibrk | 5. prosince 2012 v 9:02 | Reagovat

[53]: Tož dyž tak budeš blúdit po dědině a hledat papír že chceš společensky žit, stav sa na obci , ať ti ukážú co je vidět v záznamu slavného kamerového systému. Všechky kamery sú na veliký pyjuvcův prd!

56 Havana Havana | 9. prosince 2012 v 14:59 | Reagovat

[55]: Estli je to s těma kamerama tak, je to opravdu mrzuté :-((  . Jinak by vůbec nebylo špatné, kdyby fungovaly tak jak mají, a klidně by mohli být sledovatelné on-line na netu - mnohé města to tak mají.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama